Den fulde tekst
L 37
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Handlepligt ved uenighed, mellemkommunal refusion ved passivitet, prisfastsættelse af mellemkommunal refusion, mellemkommunal refusion for plejevederlag, adgang til at indhente oplysninger i forbindelse med refusionspligten og behandling af praksisundersøgelse på møde).
Af socialministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Fremsat skr 27/10 05 Tillæg A 885
Lovf som fremsat 27/10 05 Tillæg A 867
1.beh 3/11 05 FF 784
Betænkning 1/12 05 Tillæg B 143
2.beh 6/12 05 FF 1803
3.beh 9/12 05 FF 2027
Lovf som vedt 9/12 05 Tillæg C 161
Lov nr 1418 af 21. december 2005
Ordførere: (1.beh) Irene Simonsen (V), Karen J. Klint (S), Mia Falkenberg (DF), Tom Behnke (KF), Martin Lidegaard (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF).
Ministre: (1.beh) socialministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven foretoges en række præciseringer af loven om retssikkerhed og administration på det sociale område, der skal tydeliggøre ansvarsfordelingen mellem kommunerne og mellem kommuner og amter. Disse præciseringer skal øge gennemskueligheden og sikre, at loven fungerer hensigtsmæssigt og rimeligt. På den baggrund indeholder loven bl.a. præciseringer af reglerne om handlepligt ved uenighed mellem kommuner og af reglerne om det kommunale betalingsansvar, herunder reglerne om mellemkommunal refusion, samt reglerne om behandling af de sociale klageinstansers praksisundersøgelser. Baggrunden for lovforslaget var en uenighed mellem nogle kommuner omkring, hvem der var borgerens handlekommune, en uenighed, der ikke harmonerede med sociallovgivningens grundprincip om, at det er én kommune, der har handlepligten i forhold til borgeren.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 113 stemmer.