Den fulde tekst
L 82
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Krav til kommunernes sagsbehandling i visse sociale sager m.v.).
Af socialministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Fremsat skr 23/11 05 Tillæg A 2519
Lovf som fremsat 23/11 05 Tillæg A 2508
1.beh 1/12 05 FF 1737
Betænkning 26/1 06 Tillæg B 493
2.beh 2/2 06 FF 3593
3.beh 21/2 06 FF 4102
Lovf som vedt 21/2 06 Tillæg C 331
Tillægsbet 2/6 06
Lov nr 222 af 22. marts 2006
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Karen J. Klint (S), Mia Falkenberg (DF), Tom Behnke (KF), Poul Erik Christensen (RV), Villy Søvndal (SF), Majbrit Berlau (EL).
Ministre: (1.beh) socialministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Loven har til formål at styrke borgernes retssikkerhed i forbindelse med, at kommunerne træffer afgørelser i bestemte typer sager vedrørende særlige dag- og klubtilbud på børneområdet, boformer efter serviceloven, aktivitets- og samværstilbud samt behandlingstilbud til stofmisbrugere. Loven giver borgerne krav på at modtage oplysninger fra kommunerne i forbindelse med beslutninger om en konkret indsats, således at kommunerne fremover både skal beskrive den iværksatte indsats og formålet med denne. Loven betyder samtidig, at borgernes mulighed for at klage over en kommunes afgørelse også vil omfatte beslutningen om den konkrete indsats og formålet med indsatsen samt kommunens eventuelle beslutning om at ændre en konkret indsats væsentligt.
Derudover indeholder loven en række præciseringer af forskellige bestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.