Den fulde tekst
L 108
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om en børnefamilieydelse. (Styrkelse af forældreansvaret).
Af socialministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Fremsat skr 14/12 05 Tillæg A 3166
Lovf som fremsat 14/12 05 Tillæg A 3146
1.beh 11/1 06 FF 2519
Betænkning 24/2 06 Tillæg B 549
2.beh 14/3 06 FF 4658
Lovf optrykt efter 2.beh 14/3 06
3.beh 21/3 06 FF 4817
Lovf som vedt 21/3 06 Tillæg C 382
Lov nr 289 af 7. april 2006
Ordførere: (1.beh) Anne-Mette Winther Christiansen (V), Lise von Seelen (S), Pia Kristensen (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Martin Lidegaard (RV), Thomas Krog (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) socialministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at sikre støtte til udsatte børn og unge ved at stille krav til forældrene om, at de påtager sig et ansvar for deres børn. Med loven kan kommunerne pålægge forældre at foretage bestemte handlinger i forhold til deres børn, såsom fremmøde i skole, deltagelse i forældremøder og fritidsaktiviteter eller deltagelse i et af kommunen tilbudt forældreprogram med henblik på at sikre en positiv udvikling. Samtidig udvider loven kommunernes eksisterende muligheder for at yde støtte til børn og unge, bl.a. via de såkaldte forældreprogrammer. Endelig giver forslaget mulighed for, at kommunerne kan stoppe udbetalingen af børnefamilieydelsen, såfremt forældrene ikke efterlever et pålæg.
Loven er en udmøntning af målsætningen om en markant indsats i forhold til forældres ansvar for deres børns udvikling, som fremgår af regeringsgrundlaget »Nye mål« fra 2005. Regeringen nedsatte desuden en tværministeriel arbejdsgruppe med fokus på forældreansvar i 2003, der bl.a. skulle se på de engelske erfaringer på området. Denne arbejdsgruppe afleverede sin rapport til socialministeren i august 2005.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 60 stemmer (V, Anne-Marie Meldgaard (S), DF og KF) mod 18 (RV, SF og EL); 29 (S) stemte hverken for eller imod.