Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 24 

 Forslag til lov om virksomhedsansvarlige læger. 

 Af sundhedsministeren (Carsten Koch). 

 Fremsat skr 7/10 98     Till.A 204 

 Lovf som fremsat       Till.A 193 

 1.beh 29/10 98        FF   617 

 Betænkning 24/02 99     Till.B 389 

 Æf uden for betænkning    Till.B 416 

 2.beh 5/3 99         FF   4435 

 3.beh 18/3 99        FF   4603 

 Lovf som vedt        Till.C 342 

 Lov nr 219 af 14. april 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Karen J. Klint (S), Tove Fergo (V), Henriette Kjær (KF), 

 Jørn Jespersen (SF), Birthe Skaarup (DF), Annie Lunde Hansen (CD), Søren 

 Kolstrup (EL), Tom Behnke (FP) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven indføres der en pligt for sygehuse, klinikker 

 m.v., som ikke hører til det offentlige sygehusvæsen - dog 

 bortset fra de specialsygehuse m.fl., der er nævnt i 

 sygehuslovens § 5, stk. 3 - til at udpege en læge, der er 

 ansvarlig for hele virksomheden. Loven indebærer, at den 

 udpegede læge skal påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, 

 der udøves på sygehuset, klinikken m.v., udføres i 

 overensstemmelse med de pligter, der i øvrigt er fastsat i 

 lovgivningen for sundhedsfaglig virksomhed. 

 Baggrund: 

 Lovforslagets formål var ifølge bemærkningerne at sikre, 

 at der også på alle private sygehuse, klinikker m.v. findes 

 en entydig sundhedsfaglig ledelse, og at denne ledelse 

 påser, at den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves på 

 sygehuset, klinikken m.v., lever op til de gældende normer. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.