Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Maksimumstilskud ved anskaffelse af briller til børn under 16 år
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til briller til børn under 16 år

 

I medfør af §§ 70 og 72 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter tilskud til børn under 16 år til brilleglas og brillestel ved første anskaffelse, samt når ændrede glas eller ændrede stel er nødvendige.

§ 2. Regionsrådet yder tilskud til de former for brilleglas og –stel og med de maksimumbeløb, der er anført i bilaget til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Er to par briller med forskellige glas nødvendig (afstandsglas og nærglas), ydes tilskud til to par briller.

§ 3. Tilskud er ikke betinget af lægeordination.

Stk. 2. Der ydes ikke tilskud til synsprøver foretaget hos optiker.

§ 4. Bopælskommunen udbetaler tilskuddet på vegne af regionsrådet. Krav om tilskud kan rejses, så snart en regning er betalt og mod aflevering af specificeret og kvitteret regning til kommunen, med mindre der er truffet aftale med leverandøren om direkte afregning.

§ 5. Personer, der har ret til ydelser i praksissektoren i medfør af EF-retten eller internationale aftaler, har under ophold her i landet ret til tilskud til briller til børn under 16 år på de vilkår, der er fastsat i bekendtgørelsen.

Stk. 2. Ved EF-retten eller internationale aftaler forstås Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og den dertil knyttede forordning (EØF) nr. 574/72 om gennemførelse af forordning nr. 1408/71, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 543 af 8. december 1980 om tilskud fra den offentlige sygesikring til betaling af briller til børn under 16 år.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 20. oktober 2006

Lars Løkke Rasmussen

/Steffen Egesborg HansenBilag 1

Maksimumstilskud ved anskaffelse af briller til børn under 16 år

BRILLESTEL

35,00 kr.

 

BRILLEGLAS (kun 1. kvalitet fra anerkendte fabrikker)

Meniskenglas

Sfæriske (+ og -) punktuel glas

fra plan til 4,00

16,50 kr.

fra 4,25 til 6,75

19,50 kr.

Toriske (alle kombinationer) (styrken udtrykkes som den lavest mulige kombination af styrken i glassets to snit)

fra plan til 4,00 sph.-0,12 til 2,75 cyl

21,50 kr.

fra 4,25 til 6,75 sph.-0,12 til 2,76 cyl

24,00 kr.

 

DOBBELTFOCUSGLAS

Sfæriske (+ og -)

fra plan til 4,00 (afstand)

46,00 kr.

fra 4,25 til 6,75 (afstand)

48,00 kr.

Toriske (alle kombinationer) (styrken udtrykkes som den lavest mulige kombination af styrken i glassets to snit)

fra plan til 4,00 sph. (afstand)-2,75 cyl

54,00 kr.

fra 4,25 til sph. (afstand)-2,75 cyl

59,00 kr.

 

TILLÆG VED TILSKUDSBERETTIGEDE GLAS:

Prismevirkninger af enhver styrke på enhver glastype

22,00 kr.

Tonede glas, hvor disse er ordineret af lægen

Menisken- og lentikularglas

8,50 kr.

Dobbeltfocusglas

13,50 kr.

Matterede glas

14,00 kr.