Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 138 

 Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om private 

 fællesveje, lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom 

 og lov om Banestyrelsen m.v. (Forbedring af borgernes retsstilling i 

 forbindelse med gennemførelse af større anlægsarbejder, ekspropriation 

 m.v.). 

 Af trafikministeren (Sonja Mikkelsen). 

 Fremsat skr 9/12 98     Till.A 3267 

 Lovf som fremsat       Till.A 3242 

 1.beh 14/1 99        FF   2803 

 Betænkning 25/3 99      Till.B 472 

 2.beh 8/4 99         FF   5129 

 3.beh 13/4 99        FF   5331 

 Lovf som vedt        Till.C 418 

 Lov nr 233 af 21. april 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Helge Mortensen (S), Svend Heiselberg (V), Kaj Ikast 

 (KF), Villy Søvndal (SF), Ole Donner (DF), Arne Melchior (CD), Vibeke 

 Peschardt (RV), Søren Kolstrup (EL), Thorkild B. Fransgaard (FP) og Tove 

 Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer bl.a. en udvidelse af grundejeres mulighed 

 for at begære deres ejendom overtaget af det offentlige, 

 når ejendommen er omfattet af byggelinjer til sikring af 

 nye vejanlæg. 

 Med loven ændres endvidere en række processuelle regler 

 for gennemførelse af ekspropriation, bl.a. vedrørende en 

 forlængelse af varslingsfrister, kommissionernes størrelse, 

 sammensætning og beslutningsdygtighed samt spørgsmålet om 

 anke af afgørelser om udgifter til sagkyndig bistand. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af den skriftlige fremsættelsestale, at 

 lovforslagets hovedsigte var at forbedre borgernes 

 retsstilling i forbindelse med gennemførelse af offentlige 

 anlægsprojekter, der forudsætter ekspropriation af fast 

 ejendom, samt at der med lovforslaget gennemførtes en række 

 af de forslag, som fremgik af en rapport afgivet i april 

 1998 af »Udvalget om forbedret information m.v. i 

 forbindelse med gennemførelse af større anlægsarbejder«. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtagt enstemmigt med 110 stemmer.