Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 60 

 Forslag til lov om ændring af lov om jernbanesikkerhed m.v. 

 Af trafikministeren (Sonja Mikkelsen). 

 Fremsat skr 27/10 99     Till.A 1497 

 Lovf som fremsat       Till.A 1491 

 1.beh 19/11 99        FF   1319 

 Betænkning 2/12 99      Till.B 108 

 2.beh 14/12 99        FF   2513 

 3.beh 16/12 99        FF   2655 

 Lovf som vedt        Till.C 146 

 Lov nr 1120 af 29. december 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Søren Hansen (S), Gitte Lillelund Bech (V), Brian 

 Mikkelsen (KF), Margrete Auken (SF), Ole Donner (DF), Arne Melchior (CD), 

 Vibeke Peschardt (RV), Jesper Kiel (EL), Ole M. Nielsen (KRF) og Thorkild B. 

 Fransgaard (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører et formelt grundlag for, at Jernbanetilsynet 

 kan foretage undersøgelser i Danmark, selv om der er tale 

 om en sikkerhedsmæssig hændelse, der er sket i udlandet. 

 Endvidere får Jernbanetilsynet mulighed for på stedet at 

 nedlægge forbud mod drift, såfremt det skønnes, at de 

 sikkerhedsmæssige forhold er klart uforsvarlige, og endelig 

 indebærer loven en udbygning af den eksisterende 

 straffebestemmelse. 

 Baggrund: 

 Ifølge bemærkningerne havde det vist sig teknisk 

 vanskeligt at udstede påbud efter de hidtil gældende 

 regler, og det var derfor regeringens vurdering, at der var 

 en risiko for, at Jernbanetilsynets undersøgelser blev 

 forspildt. Endvidere blev det vurderet hensigtsmæssigt at 

 ændre straffebestemmelserne, bl.a. for at kunne håndhæve de 

 nye EU-regler om sikkerhedsrådgivere for transport af 

 farligt gods, og endelig manglede der et formelt grundlag 

 for at kunne iværksætte undersøgelser her i landet i 

 forbindelse med sikkerhedsmæssige hændelser i udlandet, når 

 det pågældende jernbanemateriel eller de involverede 

 personer befandt sig på dansk territorium. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 114 stemmer.