Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 100 

 Forslag til lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om den 

 selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, lov om 

 jernbanesikkerhed m.v. og lov om ekspropriationer under ministeriet for 

 offentlige arbejder. (Gennemførelse af EU-regler m.v.). 

 Af trafikministeren (Flemming Hansen). 

 Fremsat skr 4/12 02     Till.A 2256 

 Lovf som fremsat       Till.A 2232 

 1.beh 14/1 03        FF   3450 

 Betænkning 20/02 03     Till.B 578 

 2.beh 25/2 03        FF   5214 

 3.beh 27/2 03        FF   5405 

 Lovf som vedt        Till.C 255 

 Lov nr 155 af 12. marts 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Poul Andersen (S), Poul 

 Fischer (DF), Kaj Ikast (KF), Morten Homann (SF), Martin Lidegaard (RV), 

 Keld 

 Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven gennemfører EU's første jernbanepakke fra 2001. 

 Derudover indeholder loven ændringer i bestemmelserne om 

 jernbanevirksomheders pligt til ansvarsforsikring. Loven 

 åbner endvidere mulighed for tillæggelse af renter ved for 

 sen indbetaling af gebyrer til Jernbanetilsynet, og 

 fremover skal medarbejderes valgbarhed til DSB's bestyrelse 

 følge de til enhver tid gældende regler i 

 aktieselskabsloven. 

 Baggrund: 

 EU's første jernbanepakke skulle være gennemført i 

 national lovgivning senest den 15. marts 2003. 

 Med hensyn til forsikringsbestemmelserne fremgik det af 

 bemærkningerne, at det i lyset af terrorangrebet den 11. 

 september 2001 ville være hensigtsmæssigt, hvis lovens krav 

 om ansvarsforsikring blev fulgt af en bemyndigelse til 

 trafikministeren om at kunne fastsætte regler om 

 minimumsdækning, årlig regulering af forsikringsbeløbene 

 m.v. 

 Med hensyn til rentetillægning fremgik det af 

 bemærkningerne, at Jernbanetilsynet manglede et redskab til 

 at kunne inddrive gebyrer, der ikke blev betalt. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 117 stemmer.