Den fulde tekst
L 156
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner samt lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. (Energispareaftalen, havvindmølleudbud, statens købepligt til regionale eltransmissionsnet og gasdistributionsnet, kommuners påbegyndelse af nye aktiviteter i relation til bestemmelserne om modregning i bloktilskud m.v.).
Af transport- og energiministeren (Flemming Hansen (KF)).
Fremsat skr 9/2 06 Tillæg A 4891
Lovf som fremsat 9/2 06 Tillæg A 4760
1.beh 21/2 06 FF 4141
Betænkning 3/5 06 Tillæg B 1093
2.beh 11/5 06 FF 6979
Lovf optrykt efter 2.beh 11/5 06
3.beh 30/5 06 FF 7703
Lovf som vedt 30/5 06 Tillæg C 669
Lov nr 520 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Torben Hansen (S), Tina Petersen (DF), Charlotte Dyremose (KF), Martin Lidegaard (RV), Anne Grete Holmsgaard (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) transport- og energiministeren (Flemming Hansen).
Efter 1.beh henvist til Det Energipolitiske Udvalg(EPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører en bred politisk aftale af 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats. Loven ændrer endvidere reglerne om koncessionsvilkår for udbud af havvindmøller, statens købepligt til eltransmissionsnet og gasdistributionsnet, kommuners aktiviteter i relation til bestemmelserne om modregning i bloktilskud, fritagelse for betaling til offentlige forpligtelser (PSO) for elektricitet til varmeproduktion og om valg af forbrugerrepræsentanter.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 112 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF); 3 (EL) stemte hverken for eller imod.