Den fulde tekst
L 77
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om elforsyning, lov om kystbeskyttelse, lov om havne og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse på havet, m.v.).
Af transport- og energiministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 15/11 06 Tillæg A 2757
Lovf som fremsat 15/11 06 Tillæg A 2641
1.beh 30/11 06 FF 1834
Betænkning 26/4 07 Tillæg B 878
2.beh 8/5 07 FF 6569
Lovf optrykt efter 2.beh 8/5 07
3.beh 22/5 07 FF 7142
Lovf som vedt 22/5 07 Tillæg C 637
Lov nr 548 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Arne Toft (S), Tina Petersen (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Martin Lidegaard (RV), Anne Grete Holmsgaard (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) .
Efter 1.beh henvist til Det Energipolitiske Udvalg (EPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven ændrer en række energilove, så man kan undgå forringelser af naturtyper og levesteder for dyr og fugle på havet i forbindelse med tilladelser til f.eks. offshoreanlæg til indvinding af olie og gas, anlæg af elkabler og rørledninger samt opstilling af havvindmøller. Loven gennemfører to direktiver om naturbeskyttelse på havet. Loven indeholder endvidere nogle tekniske ændringer som følge af den nye kommunale udligningslov.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 105 stemmer.