Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 45-årig mand og hans datter havde samme praktiserende læge. Moderen havde forældremyndigheden over datteren efter samlivets ophør.

 

Lægen skrev på moderens anmodning en udtalelse til en privat praktiserende psykolog. Heri redegjorde han for datterens forandring fra en smilende, udadvendt pige til en indesluttet pige. Desuden beskrev han faderen som kontanthjælpsmodtager med rigide holdninger, dyreværnsforkæmper, der faktisk satte dyr højere end mennesker. Udtalelsen udleverede lægen til barnet mor i en kuvert.

 

Der blev klaget over, at lægen brød sin tavshedspligt ved uden faderens samtykke i brevet at give fortrolige oplysninger til den tidligere samlever.

Den fulde tekst

Klage over læges videregivelse af fortrolige oplysninger til tidligere samlever.

 

 

Nævnet fandt, at lægen havde brudt sin tavshedspligt ved at videregive fortrolige oplysninger om faderen i brevet, der var stilet til en praktiserende psykolog og udleveret til hans tidligere partner.

Nævnet lagde vægt på, at lægens vurderinger af faderen hidrørte fra de konsultationer, han havde haft gennem årenes løb, og at brevet indeholdt private, fortrolige oplysninger om faderen samt, at videregivelsen af oplysningerne ikke var nødvendigt for at varetage barnets tarv.