Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 5-årig dreng blev opereret for forhudsforsnævring, og han blev udskrevet senere samme dag. Hævelsen af penis aftog umiddelbart efter operationen, men var senere tiltagende. 3 dage efter operationen blev drengen på ny indlagt, og det blev konstateret, at det drejede sig om en stramning af forhuden bag penishovedet, hvorfor der blev foretaget operation med henblik på løsning af de anlagte sting.

 

Der blev blandt andet klaget over, at der ikke forud for operationen blev givet tilstrækkelig information, og at man ikke i forbindelse med udskrivelsen på operationsdagen var opmærksom på, at trådene var strammet for meget.

Den fulde tekst

Klage over behandling og manglende information i forbindelse med operation for forhudsforsnævring

 

 

Nævnet fandt grundlag for kritik af den læge, der gav information forud for indgrebet, for ikke at have journalført oplysninger herom. Nævnet fandt det på baggrund af oplysninger i sygeplejekardex godtgjort, at der var givet tilstrækkelig information forud for indgrebet. Nævnet fandt videre, at risikoen ved en sådan operation for, at trådene kommer til at stramme omkring penis, er så lille, at der ikke ubetinget skal informeres herom.

Nævnet fandt videre grundlag for kritik af den læge, der foretog udskrivelsen efter første operation, for ikke at have journalført oplysninger om fundne ved udskrivelsen. Nævnet lagde vægt på, at det af sygeplejekardex fremgik, at lægen havde foretaget tilsyn før udskrivelsen og i den forbindelse havde vurderet, at penis var i orden. Det fremgik imidlertid ikke af lægejournalen, at der var foretaget undersøgelse, idet der forud var fundet en let hævelse af penis og en stram kant ved penis, samt at lægen havde vurderet, at drengen kunne udskrives. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af, at der var foretaget udskrivelse.

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af behandlingen i øvrigt.