Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 186 

 Forslag til lov om mellemlange videregående uddannelser. 

 Af undervisningsministeren (Margrethe Vestager). 

 Fremsat skr 2/2 2000     Till.A 5143 

 Lovf som fremsat       Till.A 5041 

 1.beh 24/2 2000       FF   4501 

 Betænkning 16/5 2000     Till.B 1026 

 2.beh 23/5 2000       FF   8400 

 3.beh 26/5 2000       FF   8731 

 Lovf som vedt        Till.C 900 

 Lov nr 481 af 31. maj 2000. 

 Beh sammen: L 186, L 187 og L 188 

 Ordførere: (1.beh) Hans Peter Baadsgaard (S), Hanne Severinsen (V), Brian 

 Mikkelsen (KF), Thorstein Theilgaard (SF), Christian H. Hansen (DF), Susanne 

 Clemensen (CD), Henrik Svane (RV), Søren Kolstrup (EL), Tove Videbæk (KRF) 

 og 

 Tom Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget (UDU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven om mellemlange videregående uddannelser (MVU'er) 

 etablerer en fælles ramme for mellemlange videregående 

 uddannelser, der hører under Undervisningsministeriet. Den 

 fælles ramme skaber mulighed for kvalitetsudvikling af 

 eksisterende uddannelser og mulighed for udvikling af nye. 

 Loven indfører derudover en ny titel, nemlig 

 professionsbachelortitlen. Titlen er en kvalitetsbetegnelse 

 for uddannelserne. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget blev fremsat sammen med L 187 og L 188 og 

 indgik i en samlet plan til styrkelse af sammenhængen i de 

 videregående uddannelser - både mellem de forskellig 

 niveauer (vertikalt) og på tværs af de forskellige 

 fagområder (horisontalt) samt mellem ordinær uddannelse og 

 efter- og videreuddannelse. 

 Det fremgik af ministerens fremsættelsetale, at 

 lovforslagene skulle bidrage til at opfylde regeringens 

 målsætning om opbyging af et uddannelsessystem, der kunne 

 give mindst 50 pct. af en ungdomsårgang en videregående 

 uddannelse på et højt fagligt niveau. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 105 stemmer.