Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En myndig kvinde anmodede sin tidligere læge om fuld aktindsigt i sin journal. Kort tid efter modtog hun fra lægen noget journalmateriale, som hun dog ikke mente udgjorde hele journalen. En måned senere modtog hun endvidere en del computerudskrifter fra lægen, som samtidig meddelte, at dette var en total kopi af journalen.

 

Der blev klaget over, at lægen ikke imødekom patientens første anmodning om fuld aktindsigt i journalen.

Den fulde tekst

Klage over afslag på fuld aktindsigt

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere, at lægen ikke havde givet aktindsigt i alt materiale, der forelå på journalen, eller havde oplyst om, at der tillige på journalen fandtes diverse korrespondancer. Nævnet lagde herved vægt på, at lægen selv havde anset det for relevant at tilføre journalen diverse korrespondance vedrørende patienten som bilag og fysisk havde lagt den pågældende korrespondance på journalen. Han burde derfor have givet aktindsigt i dette materiale, uagtet at han på grund af journalens omfang havde udskilt denne del og lagt den i et særligt arkiv.

Endvidere fandt nævnet, at det forhold, at patienten tidligere havde fået udleveret en kopi af journalen, ikke kunne begrunde, at fuld aktindsigt ikke blev givet. Nævnet henviste i denne forbindelse til retsforskrifter vedrørende sundhedspersoners mulighed for at opkræve betaling for udlevering af afskrifter, EDB-udskrifter og fotokopier af journalmateriale.