Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 44-årig mand blev opereret for en diskusprolaps i halsen. Efter anmodning fra patientens socialrådgiver fremsendte sygehuset kopi af udskrivningskort fra den ovennævnte operation. Af udskrivningskortet fremgik udover diagnosen også oplysninger om, at der forelå alkoholafhængighedssyndrom og astma uden specifikation. Ved samtale med sin socialrådgiver den 6. februar 2001 blev patienten udspurgt om sit forhold til alkohol.

 

Der blev klaget over, at sygehuset videresendte helbredsoplysninger til patientens socialcenter.

Den fulde tekst

Klage over at læge videregav helbredsoplysninger til socialcenter til brug i dagpengesag

 

 

Nævnet oplyste, at helbredsoplysninger m.v. til andre formål end behandling kun kan videregives med patientens samtykke, som skal foreligge skriftligt og afgives til den myndighed, der skal videregive oplysningerne.

Nævnet bemærkede, at patienten den 9. august 1999 i sin anmodning om dagpenge (dp 200 B) med sin underskrift gav samtykke til, at der kunne indhentes helbredsmæssige oplysninger til brug ved behandling af dagpengesagen.

Nævnet lagde til grund, at dette samtykke ikke blev medsendt i forbindelse med socialcenterets anmodning om helbredsoplysninger fra sygehuset.

Nævnet oplyste i øvrigt, at et samtykke til videregivelse af oplysninger bortfalder senest et år efter, at det er givet.

I socialcenterets anmodning om journaloplysninger fra sygehus (LÆ 101) var der endvidere ikke sat kryds i rubrikken ?samtykke?.

Nævnet lagde herefter til grund, at der ikke overfor sygehuset var fremlagt et samtykke fra patienten til, at der kunne videregives oplysninger fra sygehuset til socialcenteret.

Nævnet fandt på denne baggrund, at den læge på sygehuset, der videresendte epikrisen af 15. januar 2001 til socialcenteret brød sin tavshedspligt, jf. lov om patienters retsstilling § 23.