Den fulde tekst
L 101
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver m.v.).
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 7/12 05 Tillæg A 2979
Lovf som fremsat 7/12 05 Tillæg A 2953
1.beh 17/1 06 FF 2778
Betænkning 21/3 06 Tillæg B 743
2.beh 28/3 06 FF 4982
Lovf optrykt efter 2.beh 28/3 06
3.beh 30/3 06 FF 5170
Lovf som vedt 30/3 06 Tillæg C 424
Lov nr 313 af 19. april 2006
Ordførere: (1.beh) Anne-Mette Winther Christiansen (V), Kim Mortensen (S), Martin Henriksen (DF), Carina Christensen (KF), Marianne Jelved (RV), Thomas Krog (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udgør et blandt flere elementer, som regeringen ønsker iværksat for at forbedre det faglige niveau i folkeskolen. Loven tilsigter at styrke den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i skolen. Med ændringen kommer det udtrykkeligt til at fremgå, at den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen skal inddrage de bindende trin- og slutmål, og det præciseres, at evalueringen også danner grundlag for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. Endvidere bestemmes det, at der som led i evalueringen af elevens udbytte af undervisningen skal anvendes centralt udarbejdede test i udvalgte fag på bestemte klassetrin. Oplysninger om testresultater for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og amtskommuner m.v. er fortrolige. Endvidere er oplysninger om testopgaver fortrolige. Med loven indføres desuden obligatoriske afgangsprøver ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse. Rækken af prøvefag udvides med historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Endelig medfører loven en ændring af ikrafttrædelsen af lov nr. 594 af 24. juni 2005 om ændring af lov om folkeskolen (Styrket undervisning i dansk som andetsprog, herunder ved udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til andre skoler end distriktsskolen). Der bliver mulighed for at anvende henvisningsmuligheden til en anden skole også i skoleåret 2005-06.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 90 stemmer (V, S, DF og KF) mod 23 (RV, SF, EL, Lene Hansen (S), Pernille Blach Hansen (S), Carsten Hansen (S) og Jytte Wittrock (S)).