Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 2-årige pige, som var spastisk lammet, blev tilset af en afdelingslæge på ortopædkirurgisk afdeling. Afdelingslægen vurderede, at der var indikation for operation, idet en undersøgelse viste udtalt stramning af den del af hoftebøjlerne, der kaldes rectus femoris. Operationen blev herefter foretaget af afdelingslægen, og efterfølgende ordinerede afdelingslægen genoptræning i form af fysioterapi, da knæstrækkefunktionen var blevet svækket ved operationen.

 

Der blev klaget over, at afdelingslægen ikke foretog en korrekt operation, at afdelingslægen ikke havde informeret om de risici, der var forbundet med operationen, og at lægerne ikke iværksatte specifik træning, tiltrods for at det fremgik af journalen, at det var overordentligt nødvendig.

Den fulde tekst

Klage over operation af et spastisk lammet barn samt information i tilknytning hertil

 

 

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere afdelingslægens operation , da det fremgik af journalen, at afdelingslægen havde fundet grundlag for operationen, da stramningen kunne medføre hoftesmerter, smerter i ryggen ved stillingsskift samt knæsmerter. Endvidere fandt nævnet, at operationen var foretaget i overensstemmelse med almindelig anerkend standard, idet seneløsningen blev foretaget på begge sider.

Vedrørende klagen over informationen fandt nævnet, at der ikke var grundlag for kritik af afdelingslægen, idet komplikationen i form af svækkelse af knæets udstrækningsevnen som følge af operation måtte anses som sjælden. Nævnet fandt imidlertid, at det ville have været hensigtsmæssigt, om afdelingslægen havde informeret om denne risiko, da moderen forud for operationen havde givet udtrykt for sin betænkelighed ved operationen

Endelig fandt nævnet ikke grundlag for at kritisere afdelingslægen for så vidt angik den efterfølgende genoptræning, da det fremgik af journalen, at afdelingslægen havde kontaktede fysioterapien med henblik på intensiv genoptræning.