Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Patientklagenævnet genoptog sagen, der tidligere er offentliggjort (0122101R), for så vidt angik en 1. reservelæge, idet der var kommet nye og for sagens afgørelse væsentlige oplysninger.

 

En 23-årig kvinde blev i april 1999 undersøgt af en 1. reservelæge på en ortopædkirurgisk afdeling, idet hun havde en knyst på indersiden af venstre fod henvist til. I november 1999 fik hun foretaget en såkaldt Chevron-operation. Hun henvendte sig igen i januar 2000 på ortopædkirurgisk afdeling, da hun havde fået sine gamle gener tilbage.

 

Der blev blandt andet klaget over, at kvinden forud for operationen ikke modtog tilstrækkelig information om risikoen for udeblivende effekt samt mulige bivirkninger ved operationen.

Den fulde tekst

Klage over mangelfuld operation af venstre storetå og manglende preoperativ information

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere 1. reservelægen for hendes information af patienten.

Nævnet oplyste, at en gipsbandage, som anlægges efter operationen, kan medføre efterfølgende stivhed og indskrænket bevægelighed i grundleddet, men at bevægeligheden normalt genvindes efter nogen tid. Efter en Chevron-operation kan der ofte være tale om et langvarigt forløb, hvor man ikke altid opnår et tilfredsstillende resultat, selvom alt forløber planmæssigt.

Det fremgik af afdelingens instruks, at der i forbindelse med forundersøgelsen skal gives operationsinformation, hvorfor det var nævnets opfattelse, at patienten forud for operationen havde krav på at blive informeret om risici og bivirkninger ved operationen.

Idet nævnet fandt, at patientens egne oplysninger til sagen understøttede 1. reservelægen forklaring om, at hun havde informeret patienten forud operationen, fandt nævnet det tilstrækkelig godtgjort, at patienten var blevet informeret forud for operationen den 9. april 1999.

Nævnet fandt derimod grundlag for at kritisere 1. reservelægens journalføring, da det ikke af journalen fremgik, hvilken information der var givet, herunder om risici.