Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 8 

 Forslag til lov om ændring af lov om investeringsforeninger og 

 specialforeninger, lov om innovationsforeninger, lov om tilsyn med 

 firmapensionskasser, lov om sparevirksomheder, lov om 

 skibsfinansieringsinstitut, lov om banker og sparekasser m.v. samt 

 realkreditloven m.v. (God skik, bidrag til humanitære organisationer, Det 

 Finansielle Virksomhedsråd, realkreditforeninger). 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 5/12 01     Till.A 96 

 Lovf som fremsat       Till.A 67 

 1.beh 13/12 01        FF   328 

 Betænkning 12/3 02      Till.B 277 

 2.beh 19/3 02        FF   3625 

 3.beh 4/4 02         FF   4269 

 Lovf som vedt        Till.C 85 

 Lov nr 233 af 29. april 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Sven Buhrkall (V), Frode Sørensen (S), Colette L. Brix 

 (DF), Lars Barfoed (KF), Ole Sohn (SF), Marianne Jelved (RV), Pernille 

 Rosenkrantz-Theil (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven medfører, 

 - at der indføres god skik-regler for 

 investeringsforeninger og 

 specialforeninger, 

 - at der indføres mulighed for, at 

 investeringsforeninger og 

 specialforeninger kan yde bidrag til 

 humanitære organisationer, 

 - at flere finansielle virksomheder indgår 

 i Det finansielle Virksomhedsråds 

 kompetence, 

 - at spekulationsreglerne harmoniseres på 

 det finansielle område, 

 - at reglerne om depotselskaber og 

 omdannelse af investeringsforeninger 

 justeres, og 

 - at realkreditforeninger fortsat er 

 omfattet af realkreditloven, selv om de 

 ikke længere ejer et realkreditinstitut. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at formålet med 

 lovforslaget bl.a. var at bringe reglerne om 

 investorbeskyttelse på højde med reglerne for andre 

 finansielle virksomheder, udjævne den skattemæssige ulighed 

 mellem investorer og privatpersoner, sikre ensartede 

 afgørelser inden for områder med fælles regler for 

 brancherne og harmonisere reglerne om spekulation på det 

 finansielle område. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 112 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 2 

 (EL).