Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 56 

 Forslag til lov om støttede private ungdomsboliger. 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 6/11 02     Till.A 1215 

 Lovf som fremsat       Till.A 1195 

 1.beh 12/11 02        FF   1083 

 Betænkning 21/11 02     Till.B 136 

 2.beh 29/11 02        FF   2113 

 3.beh 10/12 02        FF   2859 

 Lovf som vedt        Till.C 102 

 Lov nr 1089 af 17. december 2002. 

 Beh sammen: L 55 og L 56. 

 Ordførere: (1. beh) Inge-Lene Ebdrup (V), Claus Larsen-Jensen (S), Freddie 

 H. Madsen (DF), Nils-Ole Heggland (KF), Morten Homann (SF), Niels Helveg 

 Petersen (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Boligudvalget (BOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer, at der etableres ungdomsboliger for en 

 samlet udgift på 1 mia. kr. Boligerne bygges i områder med 

 mange større uddannelsesinstitutioner og skal bruges af 

 uddannelsessøgende. Boligerne finansieres med et tilskud 

 fra staten og administreres som private udlejningsboliger. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at det var 

 nødvendigt at igangsætte nye initiativer på 

 ungdomsboligområdet for at sikre et tilstrækkeligt antal 

 ungdomsboliger i de områder, hvor de større 

 uddannelsesinstitutioner lå. 

 Lovforslaget var en del af regeringens boligpolitiske 

 udspil »Flere boliger - vækst og fornyelse på 

 boligmarkedet« og skulle ses i sammnehæng med L 51, L 52, L 

 53, L 54, L 55 og L 57. Der henvises til omtalen af disse 

 forslag. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 2 

 (EL).