Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 54 

 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private 

 andelsboliger m.v., byggeloven og lov om etablering og fælles udnyttelse af 

 master til radiokommunikationsformål m.v. (Udvidelse af bygherrekredsen til 

 alment byggeri og klagebehandling). 

 Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen). 

 Fremsat skr 6/11 02     Till.A 1170 

 Lovf som fremsat       Till.A 1148 

 1.beh 12/11 02        FF   1116 

 Betænkning 5/12 02      Till.B 465 

 Æf uden for betænkning    Till.B 488 

 2.beh 9/12 02        FF   2676 

 3.beh 11/12 02        FF   2885 

 Lovf som vedt        Till.C 202 

 Lov nr 1088 af 17. december 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Ulrik Kragh (V), Jørn Pedersen (S), Freddie H. Madsen 

 (DF), Nils-Ole Heggland (KF), Morten Homann (SF), Niels Helveg Petersen 

 (RV), 

 Keld Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Boligudvalget (BOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven giver mulighed for, at private bygherrer, almene 

 boligorganisationer og almene administratorer kan byde ind 

 på rollen som bygherre ved nybyggeri af alment byggeri. 

 Samtidig er kompetencen til at afgøre klager over 

 afgørelser vedrørende byggeloven, som er truffet af 

 Københavns og Frederiksberg Kommuner, overført til 

 Københavns Overpræsidium. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at en 

 udvidelse af bygherrekredsen til at omfatte både private og 

 almene boligorganisationer ville øge konkurrencen og 

 effektivisere byggeriet. 

 Lovforslaget var en del af regeringens boligpolitiske 

 udspil »Flere boliger - vækst og fornyelse på 

 boligmarkedet« og skulle ses i sammenhæng med L 51, L 52, L 

 53, L 55, L 56 og L 57. Der henvises til omtalen af disse 

 forslag. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 67 stemmer (V, DF, KF, RV og KRF) mod 9 (SF og 

 EL); 30 (S) stemte hverken for eller imod.