Den fulde tekst
L 93
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs. (Det offentliges ansvar for fejl begået af autoriserede virksomheder, hjemmel til betaling for visse syn og kundgørelse af forskrifter i medfør af loven m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 11/11 04 Tillæg A 2728
Lovf som fremsat 11/11 04 Tillæg A 2717
1.beh 30/11 04 FF 2131
Betænkning 7/12 04 Tillæg B 212
2.beh 14/12 04 FF 2901
3.beh 16/12 04 FF 3105
Lovf som vedt 16/12 04 Tillæg C 136
Lov nr 1465 af 22. december 2004
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Ole Sohn (SF), Naser Khader (RV).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer
- at det offentlige ikke har ansvar for fejl begået af klassifikationsselskaber og andre virksomheder, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen,
- at bestemmelserne om betaling for syn af skibe justeres, og
- at der bliver indføjet en hjemmel, hvorefter økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af søulykkesrapporter, som indeholder personfølsomme oplysninger.
Baggrund:
Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at de gældende regler kunne give anledning til tvivl om, hvorvidt det offentlige kunne blive erstatningsansvarlig for handlinger begået af klassifikationsselskaber m.v. Med lovforslaget blev der søgt etableret en klar retstilstand. Ændringerne i reglerne om betaling for syn af skibe var begrundet i konkurrencehensyn.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.