Den fulde tekst
L 44
Forslag til lov om ændring af søloven. (Ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkerolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 2433
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 2265
1.beh 1/4 05 FF 1324
Betænkning 12/5 05 Tillæg B 474
2.beh 31/5 05 FF 3657
3.beh 2/6 05 FF 3775
Lovf som vedt 2/6 05 Tillæg C 352
Lov nr 599 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Niels Sindal (S), Jørn Dohrmann (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven forbedrer retsstillingen for ofre, der har været udsat for søtransportforurening hidrørende fra farlige og forurenende stoffer, de såkaldte HNS-stoffer. Der bliver således indført et objektivt ansvar for rederne, og der bliver etableret en international erstatningsfond. For skibe over 1.000 bruttoregisterton indføres der krav om tvungen forsikring for forureningsskader vedrørende bunkerolie.
Baggrund:

De to internationale konventioner om ansvar ved søtransport, HNS-konventionen og bunkerkonventionen, blev med loven gennemført i dansk lovgivning, og regeringen fik dermed mulighed for at ratificere konventionerne.
Lovforslaget var samtidig en opfølgning på de tilsagn, som regeringen gav i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag nr. B 190 fra folketingsåret 2003-04 om forbedring af sikkerheden i de indre danske farvande, jf. omtalen af dette under folketingsåret 2003-04.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.