Den fulde tekst
L 135
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven. (Fastsættelse af promillegrænser samt forebyggelse af luftforurening fra skibe).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 25/1 06 Tillæg A 4122
Lovf som fremsat 25/1 06 Tillæg A 4093
1.beh 21/2 06 FF 4106
Betænkning 11/5 06 Tillæg B 1257
2.beh 18/5 06 FF 7248
Lovf optrykt efter 2.beh 18/5 06
3.beh 2/6 06 FF 8126
Lovf som vedt 2/6 06 Tillæg C 783
Lov nr 547 af 8. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Ole Sohn (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at højne sikkerheden til søs. Der skal skabes en nulalkoholkultur på erhvervsområdet, og i øvrigt skal sanktionerne for spiritussejlads skærpes svarende til, hvad der gælder for andre former for færdsel.
Der indføres en fast promillegrænse for alle typer af erhvervssejlads. For de største og de hurtigste fritidsfartøjer indføres en promillegrænse på 0,50, som dog ikke gælder i havn og på beskyttede ankerpladser.
Den hidtil gældende bestemmelse, der indebærer, at den sejlende ikke som følge af spiritusindtagelse må være ude af stand til at agere på fuldt betryggende vis, vil fortsat gælde parallelt med de nye, faste promillegrænser.
Endelig indeholder loven enkelte mindre justeringer og præciseringer, herunder en konsekvensændring af sømandsloven.
Ved et ændringsforslag stillet af økonomi- og erhvervsministeren bliver den generelle promillegrænse sat til 0,50. Promillegrænsen gælder for alle former for sejlads bortset fra fritidssejlads med fartøjer, hvortil der ikke stilles uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand. Dog gælder 0,50-promillegrænsen også for førere af vandscootere og lignende fartøjer.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 130 stemmer.