Den fulde tekst
L 197
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og lov om gevinstopsparing. (Tilpasning til forventet ændring af kreditinstitutdirektivet og kapitalkravsdirektivet m.v.)
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 29/3 06 Tillæg A 6468
Lovf som fremsat 29/3 06 Tillæg A 6412
1.beh 7/4 06 FF 5618
Betænkning 4/5 06 Tillæg B 1163
Ændringsforslag uden for betænkning nr. 2-3 af økonomi- og erhvervsministeren 5/5 06 Tillæg B 1166 af
2.beh 9/5 06 FF 6811
Lovf optrykt efter 2.beh 9/5 06
3.beh 18/5 06 FF 7246
Lovf som vedt 18/5 06 Tillæg C 607
Lov nr 527 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Jens Hald (V), Jens Hald (V), Karen Hækkerup (S), Frode Sørensen (S), Colette L. Brix (DF), Colette L. Brix (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF), Per Clausen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at foretage en gennemgående modernisering af reglerne om kapitalkravet til penge- og realkreditinstitutter, fondsmægler- og investeringsforvaltningsselskaber, så det i højere grad end i dag kommer til at afspejle de faktiske risici, som institutterne påtager sig.
Derudover vil der ske en styrkelse af tilsynet med institutternes kapitalforhold, ligesom samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder over grænserne styrkes set i lyset af den større internationalisering, der har præget den finansielle sektor i de senere år.
Loven har til hensigt at gennemføre dele af to omarbejdede finansielle direktiver i dansk ret, kreditinstitutdirektivet og kapitalkravsdirektivet. Direktiverne forventes vedtaget i løbet af 2006.
Loven indeholder også en mindre ændring i værdipapirhandelsloven om Finanstilsynets adgang til at videregive fortrolige oplysninger samt en ophævelse af en bestemmelse i lov om gevinstopsparing som følge af, at Postgiro er nedlagt.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.