Den fulde tekst
L 196
Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love. (Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes hjemsted).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 29/3 06 Tillæg A 6411
Lovf som fremsat 29/3 06 Tillæg A 6357
1.beh 4/4 06 FF 5320
Betænkning 4/5 06 Tillæg B 1160
2.beh 9/5 06 FF 6810
Lovf optrykt efter 2.beh 9/5 06
3.beh 18/5 06 FF 7245
Lovf som vedt 18/5 06 Tillæg C 600
Lov nr 526 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Kurt Kirkegaard (V), Kim Andersen (V), Mogens Jensen (S), Mogens Jensen (S), Colette L. Brix (DF), Colette L. Brix (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF), Per Clausen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven betyder ændringer på en række områder inden for søfart:
- Digitalisering af skibsregistreringen vil gøre det muligt for skibsregisterets brugerkreds, dvs. især de maritime erhverv, advokater samt finansielle virksomheder, at anmelde matrikulære ændringer såsom ændringer af et skibs navn eller hjemsted og rettigheder over skibe, f. eks. panterettigheder til registrering via digital kommunikation.
- Med bestemmelsen om pant i fiskerirettigheder vil pant i et fiskefartøj, der er registreret i skibsregisteret, automatisk komme til at omfatte fiskerirettigheder, som er tilknyttet det pågældende skib. Derved skabes en billigere og administrativt enklere sikring af fiskerierhvervets långivere.
- Ændringen af reglerne om bjærgeløn gør bestemmelsen mere tidssvarende og forbedrer danske skibes konkurrencesituation. Den mulighed for at indgå en aftale med mandskabet om afkald på bjærgeløn, der gjaldt for egentlige bjærgningsfartøjer, gælder også for skibe, hvor bjærgningsvirksomhed indgår eller kan indgå som en naturlig del af driften. Hermed bringes bestemmelsen i bedre overensstemmelse med den retspraksis, der er i andre nordiske lande.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 2 (EL).