Den fulde tekst
L 19
Forslag til lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 4/10 06 Tillæg A 442
Lovf som fremsat 4/10 06 Tillæg A 329
1.beh 26/10 06 FF 619
Betænkning 7/12 06 Tillæg B 232
2.beh 12/12 06 FF 2233
3.beh 15/12 06 FF 2549
Lovf som vedt 15/12 06 Tillæg C 122
Lov nr 1599 af 20. december 2006
Ordførere: (1.beh) Troels Christensen (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal bringe den danske administration af Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden) og Den Europæiske Socialfond (Socialfonden) i overensstemmelse med de af Europa-Parlamentet og Rådet vedtagne nye EU-regler, som skal gælde for den nye strukturfondsperiode 2007-2013. Loven træder i kraft 1. januar 2007.
Administrationen af Regionalfonden og Socialfonden vil blive samordnet. De opgaver, der i forbindelse med administrationen af Regionalfonden hidtil blev varetaget af amterne og de regionale udvalg, overføres til regionerne og de regionale vækstfora. Regionerne og de regionale vækstfora skal varetage tilsvarende opgaver, for så vidt angår Socialfonden.
Forslaget er opbygget som en bemyndigelseslov og indeholder overordnede regler om regionalfonds- og socialfondsadministrationens struktur og ansvarsfordeling.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 112 stemmer.