Den fulde tekst
L 20
Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 4/10 06 Tillæg A 803
Lovf som fremsat 4/10 06 Tillæg A 443
1.beh 26/10 06 FF 611
Betænkning 18/1 07 Tillæg B 447
Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 23/1-07, fra ø- og erhvervsministeren 23/1 07 Tillæg B 479 af
2.beh 25/1 07 FF 3361
Lovf optrykt efter 2.beh 25/1 07
Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 30/1-07 30/1 07 Tillæg B 516 af
3.beh 1/2 07 FF 3649
Lovf som vedt 1/2 07 Tillæg C 412
Lov nr 108 af 7. februar 2007
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at gennemføre en grundlæggende ændring af reglerne for værdipapirhandel i Danmark. Lovforslaget byggede på to finansielle direktiver, hvis gennemførelse nødvendiggjorde ændringer i værdipapirhandelsloven og lov om finansiel virksomhed.
I værdipapirhandelsloven sker der en modernisering af reglerne om markeder, hvor værdipapirer handles, og der indføres regler om nye handelssystemtyper. I lov om finansiel virksomhed bliver det bl.a. muligt for virksomheder at udøve investeringsrådgivning som selvstændig aktivitet. Hidtil kunne investeringsrådgivning alene ydes sammen med andre aktiviteter.
Loven indeholder endvidere ændringer af en række love, bl.a. hvidvaskloven. Ændringen i denne lov var foranlediget af en forordning på området for pengeoverførsler.
Loven indeholder også en hjemmel for Finanstilsynet til at give skadesforsikringsselskaber, der driver virksomhed i et andet EØS-land, tilladelse til at drive anden form for forsikringsvirksomhed, hvis det er tilladt i det pågældende land. Desuden ændres i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber.
Loven skal endvidere sikre, at alle de erhvervsvirksomheder, der opfylder betingelserne i lov om forsikringsformidling for at blive registreret som forsikringsagentvirksomhed, også reelt har muligheden for at blive registreret.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 111 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL)