Den fulde tekst
L 123
Forslag til lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 31/1 07 Tillæg A 4281
Lovf som fremsat 31/1 07 Tillæg A 4263
1.beh 27/2 07 FF 4347
Betænkning 19/4 07 Tillæg B 834
2.beh 8/5 07 FF 6567
3.beh 10/5 07 FF 6723
Lovf som vedt 10/5 07 Tillæg C 603
Lov nr 571 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Troels Christensen (V), Jens Christian Lund (S), Colette L. Brix (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Steen Gade (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en opfølgning på, at regeringen har placeret en række nye opgaver vedrørende anmeldelse, registrering og offentliggørelse af erhvervsoplysninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen de senere år.
Loven indeholder fælles grundregler om sagsbehandling, når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen behandler disse oplysninger. Dernæst giver loven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mulighed for at give brugerne en samlet adgang til de oplysninger, som er offentligt tilgængelige i styrelsen om den enkelte virksomhed. I takt med udviklingen af de it-tekniske muligheder hos styrelsen vil loven endvidere reducere de administrative byrder for virksomhederne.
Desuden indeholder loven en ændring af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven). Ændringen sikrer et permanent hjemmelsgrundlag til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens varetagelse af opgaver efter skatte- og afgiftslovgivningen til erstatning for de årlige hjemler i tekstanmærkninger til finansloven. Ændringen berører ikke sagsbehandlingen i told- og skatteforvaltningen, ligesom det fortsat vil være sådan, at enhver registrering efter skatte- og afgiftslovene sker i told- og skatteforvaltningens systemer.
Loven indeholder ingen nye oplysningskrav eller registreringspligter for virksomhederne. Loven indebærer heller ikke, at flere oplysninger om virksomhederne bliver offentligt tilgængelige, end hidtil havde været tilfældet.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 123 stemmer.