Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 142 

 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Ændring af 

 folketingsvederlaget m.v.) 

 Af Ivar Hansen (V), Ole Løvig Simonsen (S), Henning Grove (KF) og Margrete 

 Auken (SF). 

 Vedrørende Folketinget. 

 Fremsat skr 7/12 99     Till.A 3556 

 Lovf som fremsat       Till.A 3548 

 1.beh 9/12 99        FF   2314 

 Betænkning 10/12 99     Till.B 275 

 2.beh 15/12 99        FF   2567 

 3.beh 17/12 99        FF   2794 

 Lovf som vedt        Till.C 326 

 Lov nr 1101 af 29. december 1999. 

 Beh sammen: L 140, L 141, L 142 og B 61. 

 Ordførere: (1.beh) Ole Løvig Simonsen (S), Christian Mejdahl (V), Henning 

 Grove (KF), Margrete Auken (SF), Poul Nødgaard (DF), Arne Melchior (CD), 

 Jørgen Estrup (RV), Jette Gottlieb (EL), Jann Sjursen (KRF) og Kim Behnke 

 (FRI). 

 Andre medlemmer: Frank Dahlgaard (UP). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Forretningsordenen (UFO). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven ændres folketingsvederlaget fra skalatrin 49 til 

 skalatrin 51, således at vederlaget igen svarer til det 

 vederlag, en borgmester i en kommune med 12.501-25.000 

 indbyggere modtager. Endvidere indføres et fælles 

 omkostningstillæg for alle folketingsmedlemmer på 45.000 

 kr. årligt i stedet for det hidtil gældende 

 omkostningstillæg, der var gradueret efter 3 geografiske 

 zoner baseret på afstanden fra Folketinget til bopælen. 

 For medlemmer med en samlet daglig rejsetid på mere end 3 

 timer indføres en godtgørelsesordning til dækning af 

 udgifter til supplerende bolig og dobbelt husførelse. For 

 øvrige medlemmer gives mulighed for betaling af et vist 

 antal hotelovernatninger i Københavnsområdet. 

 Endelig forbedres eftervederlagsordningen, således at der 

 fremover udbetales eftervederlag i mellem 12 og 24 måneder 

 afhængig af medlemsperioden. 

 Folketingets formand vederlægges fremover efter samme 

 regler som statsministeren. 

 Baggrund: 

 Baggrunden for fremsættelsen af lovforslaget var, at den 

 seneste regulering af folketingsmedlemmernes vederlag fandt 

 sted i 1986. I mellemtiden var vederlæggelsen af de 

 borgmestre, som folketingsmedlemmer sammenholdes med, 

 steget betragteligt, men med lovforslaget blev der rettet 

 op herpå. 

 Folketingets Præsidium fremsatte lovforslaget samtidig 

 med finansministerens tilsvarende lovforslag om ændring af 

 vederlag og pension for ministre (L 140) og lovforslag om 

 ændring af vederlag og pension for de danske repræsentanter 

 i Europa-Parlamentet (L 141). Samtidig fremsatte Præsidiet 

 et forslag til folketingsbeslutning om ændring af 

 statsrevisorernes valg og virksomhed (B 61). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 94 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV og KRF) mod 19 

 (DF, EL, FRI og Frank Dahlgaard (UP)).