Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 227 

 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. 

 (Bestyrelseshonorar m.v. modregnes i eftervederlag). 

 Af Ivar Hansen (V), Ole Løvig Simonsen (S), Henning Grove (KF), Margrete 

 Auken (SF) og Poul Nødgaard (DF). 

 Vedrørende Folketinget. 

 Fremsat skr 27/4 01     Till.A 7240 

 Lovf som fremsat       Till.A 7239 

 1.beh 9/5 01         FF   7862 

 Betænkning 16/5 01      Till.B 1448 

 2.beh 22/5 01        FF   8580 

 Æf til 3           Till.B 1942 

 3.beh 1/6 01         FF   9222 

 Lovf som vedt        Till.C 1096 

 Lov nr 459 af 7. juni 2001. 

 Beh sammen: L 227 og L 233. 

 Ordførere: (1.beh) Ole Løvig Simonsen (S), Birthe Rønn Hornbech (V), 

 Henning Grove (KF), Birthe Skaarup (DF), Arne Melchior (CD), Elisabeth 

 Arnold 

 (RV) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Forretningsordenen (UFO). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven inddrages bestyrelseshonorarer, 

 forfatterhonorarer og andre honorarer samt vederlag for 

 medlemskab af amtsråd, kommunalbestyrelser, skatteankenævn 

 og andre kollegiale organer under indtægter, for hvilke der 

 skal foretages modregning i eftervederlaget for 

 folketingsmedlemmer. 

 Baggrund: 

 I forbindelse med udarbejdelse af en bekendtgørelse om 

 eftervederlag drøftede Folketingets Præsidium på ny, hvilke 

 indtægtsarter der burde fradrages i eftervederlaget efter 

 de første 12 måneder. Disse drøftelser resulterede i et 

 forslag om, at også de ovenfor nævnte honorarer m.v. burde 

 inddrages i modregningen. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.