Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 152 

 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere 

 love. (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af 

 asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsudbegrænset 

 opholdstilladelse og stramning af betingelserne for familiesammenføring 

 m.v.). 

 Af integrationsministeren (Bertel Haarder). 

 Vedrørende 2.beh. 

 Fremsat skr 28/2 02     Till.A 4091 

 Lovf som fremsat       Till.A 3952 

 1.beh 21/3 02        FF   3885 

 Betænkning 17/5 02      Till.B 1389 

 2.beh 23/5 02        FF   7049 

 Tillægsbet 28/5 02      Till.B 1616 

 1.del af 3.beh 30/5 02    FF   7575 

 2.del af 3.beh 31/5 02    FF   7774 

 Lovf som vedt        Till.C 678 

 Lov nr 365 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Sophie Hæstorp Andersen (S), 

 Pia Kjærsgaard (DF), Else Theill Sørensen (KF), Kamal Qureshi (SF), 

 Elisabeth 

 Arnold (RV), Søren Søndergaard (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 

 (UUI). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Udvalget for Udlændinge- og 

 Integrationspolitik (UUI). 

 Resumé: 

 Med loven afskaffes de facto-flygtningebegrebet, således at 

 der fremover alene gives opholdstilladelse til 

 asylansøgere, der efter internationale konventioner har 

 krav på beskyttelse. Endvidere skærpes den tidsmæssige 

 betingelse for meddelelse af tidsubegrænset 

 opholdstilladelse, således at der fremover stilles krav om 

 7 års ophold mod tidligere 3 år, og det præciseres, at 

 tidsbegrænsede opholdstilladelser kan inddrages, hvis 

 forholdene i udlændingens hjemland ændrer sig til det 

 bedre. 

 Loven indebærer endvidere, at reglerne for 

 familiesammenføring ændres, bl.a. således at alderskravet 

 for ægtefællesammenføring forhøjes fra 18 til 24 år, at der 

 som udgangspunkt stilles krav om økonomisk 

 sikkerhedsstillelse på 50.000 kr., og at adgangen til 

 familiesammenføring med forældre over 60 år afskaffes. 

 Endelig ændres asylsagsbehandlingen, bl.a. således at 

 Dansk Flygtningehjælp ikke længere får en repræsentant i 

 Flygtningenævnet. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget var en del 

 af udmøntningen af regeringens udlændingeudspil »En ny 

 udlændingepolitik« af 17. januar 2002. Regeringen ønskede 

 hermed at begrænse indvandringen for at sikre ro til den 

 nødvendige integration af de udlændinge, som allerede 

 befandt sig i Danmark. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 59 (V, DF og KF) mod 48 (S, SF, RV, EL, KRF og 

 IA).