Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 107 

 Forslag til lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af 

 biomedicinske forskningsprojekter. 

 Af videnskabsministeren (Helge Sander). 

 Fremsat skr 5/12 02     Till.A 2395 

 Lovf som fremsat       Till.A 2361 

 1.beh 9/1 03         FF   3152 

 Betænkning 8/5 03      Till.B 1172 

 2.beh 20/5 03        FF   9571 

 Tillægsbet 22/5 03      Till.B 1615 

 3.beh 23/5 03        FF   9815 

 Lovf som vedt        Till.C 447 

 Lov nr 402 af 28. maj 2003. 

 Ordførere: (1. beh) Hanne Severinsen (V), Jytte Wittrock (S), Jesper 

 Langballe (DF), Else Theill Sørensen (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF), 

 Martin 

 Lidegaard (RV), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Bodil Kornbek (KFR). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi (UVT). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Udvalget for Videnskab og Teknologi 

 (UVT). 

 Resumé: 

 Loven indfører et bedre beskyttelsesniveau for 

 forsøgspersoner, ligesom loven skærper beskyttelsen af 

 særlig sårbare forsøgsgrupper såsom mindreårige og demente. 

 Endvidere indeholder loven den nyskabelse, at der gives 

 adgang til under specifikke og restriktive forudsætninger 

 at kunne forske på forsøgspersoner i akutte situationer, 

 uanset det ikke er muligt at indhente informeret samtykke. 

 Endelig skal loven sikre en mere forudsigelig 

 sagsbehandling i komitésystemet. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget indeholdt bestemmelser, der gennemførte dele 

 af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/20/EF af 4. 

 april 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 

 love og administrative bestemmelser om anvendelse af god 

 klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg med 

 lægemidler til human brug.  Endvidere var baggrunden for 

 lovforslaget, at der siden komitélovens vedtagelse i 1992 

 og ændringen af loven i 1996 var høstet en række værdifulde 

 erfaringer med arbejdet i komiteerne, som fra 

 komitésystemets side gav anledning til ønsker om ændringer 

 af loven. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 103 stemmer.