Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 125 

 Forslag til lov om universiteter (universitetsloven). 

 Af videnskabsministeren (Helge Sander). 

 Fremsat skr 15/1 03     Till.A 2838 

 Lovf som fremsat       Till.A 2799 

 1.beh 24/1 03        FF   4017 

 Betænkning 10/4 03      Till.B 1956 

 2.beh 29/4 03        FF   8222 

 3.beh 8/5 03         FF   8638 

 Lovf som vedt        Till.C 378 

 Lov nr 403 af 28. maj 2003. 

 Beh sammen: L 125 og L 126. 

 Ordførere: (1.beh) Hanne Severinsen (V), Lene Jensen (S), Jesper Langballe 

 (DF), Pia Christmas-Møller (KF), Morten Homann (SF), Margrethe Vestager 

 (RV), 

 Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Bodil Kornbek (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi (UVT). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven foretager en fuldstændig gennemførelse af 3-årige 

 bacheloruddannelser og 2-årige kandidatuddannelser i 

 overensstemmelse med det europæiske Bologna-samarbejde. 

 Loven gør universiteterne til selvejende institutioner. 

 Rektor, dekan og institutledere skal fremover ansættes, og 

 universiteterne skal fremover selv bestemme deres interne 

 organisering i en vedtægt. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget blev fremsat med henblik på at styrke 

 universiteternes uddannelse, forskning og samspil med 

 omverdenen og dermed medvirke til det danske samfunds 

 fortsatte vækst og velfærd. Lovforslaget var et resultat af 

 det forlig, der blev indgået i oktober 2002 mellem 

 regeringen, Socialdemokratiet og Kristeligt Folkeparti. 

 Lovforslaget satte fokus på universiteternes fire 

 opgaver: uddannelse, forskning, formidling og 

 videnudveksling. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 76 stemmer (V, S, KF og KRF) mod 30 (DF, SF, RV 

 og EL).