Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 143 

 Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 

 telemarkedet med flere love. (Implementering af direktivpakken 

 »99-review«). 

 Af videnskabsministeren (Helge Sander). 

 Fremsat skr 29/1 03     Till.A 3609 

 Lovf som fremsat       Till.A 3467 

 1.beh 18/2 03        FF   4874 

 Betænkning 21/5 03      Till.B 1524 

 2.beh 23/5 03        FF   9819 

 3.beh 4/6 03         FF   10482 

 Lovf som vedt        Till.C 589 

 Lov nr 450 af 10. juni 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Tina Nedergaard (V), Thomas Adelskov (S), Jørn Dohrmann 

 (DF), Pia Christmas-Møller (KF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Morten Helveg 

 Petersen (RV) og Pernille Rosenkrantz-Theil (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi (UVT). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven implementerer EU-teledirektivpakken (99-review). I 

 forhold til de nugældende danske regler er de væsentligste 

 ændringer i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 

 telemarkedet som følge af direktiverne følgende: 

 - Inden for samtrafikområdet skal der fremover udarbejdes 

 markedsanalyser med henblik på, at IT- og Telestyrelsen kan 

 træffe konkrete afgørelser om, hvorvidt selskaber med en 

 stærk markedsposition kan pålægges særlige forpligtelser. 

 - Prisregulering skal være et af flere mulige værktøjer til 

 at opnå reel konkurrence, hvis en markedsanalyse viser, at 

 der ikke er reel konkurrence på forskellige markeder. 

 - På forbrugerområdet skal der ligeledes inden for visse 

 områder udarbejdes markedsanalyser og træffes afgørelser. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget indeholdt bestemmelser, der gennemførte 

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. 

 marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske 

 kommunikationsnet og tilhørende faciliteter 

 (adgangsdirektivet), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og 

 brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske 

 kommunikationsnet og -tjenester 

 (forsyningspligtdirektivet), dele af Europa-Parlamentets og 

 Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 

 rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og 

 -tjenester (rammedirektivet), dele af Europa-Parlamentets 

 og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om 

 tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og 

 -tjenester (tilladelsesdirektivet) og dele af 

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. 

 juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse 

 af privatlivets fred i den elektroniske 

 kommunikationssektor (databeskyttelsesdirektivet). 

 Lovforslaget implementerede direktiverne inden for 

 rammerne af den telepolitiske principaftale af 8. september 

 1999 med tillæg, som blev indgået af et flertal i 

 Folketinget bestående af Venstre, Det Konservative 

 Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og 

 Det Radikale Venstre. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 2 

 (EL).