Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 61-årig mand blev set af en overlæge på et sygehus på grund af tiltagende åndedrætsbesvær. Efter en indledende undersøgelse af lungefunktionen startede overlægen behandling med Prednisolon. Ved en efterfølgende ambulant kontrol viste en undersøgelse, at lungefunktionen var bedret. Ca. 1 uge senere kontaktede patienten sygehuset på grund af, at han havde fået svære psykiske problemer efter start af behandlingen med Prednisolon, hvorfor dosis blev reduceret. Senere ophørte behandlingen helt.

 

Der blev klaget over behandlingen med Prednisolon og mangelfuld information om bivirkninger til denne behandling.

Den fulde tekst

Klage over behandling med Prednisolon og manglende information om birvirkninger

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere overlægens behandling af patienten med Prednisolon, idet en HRCT-scanning havde vist områder med matglastegning, hvorfor et behandlingsforsøg med Prednisolon ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet fandt dog grundlag for at kritisere overlægens information af patienten. Der var modstridende oplysninger om, hvorvidt der var informeret om bivirkningerne ved Prednisolon, men da der, på trods af lovgivningens krav om journalføring af given information, ikke var anført noget vedrørende informationen i journalen, lagde nævnet til grund, at informationen ikke var givet.

Der blev afgivet dissens i sagen for så vidt angik nævnets afgørelse om informationen til patienten.