Den fulde tekst
L 22
Forslag til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 1879
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 1815
1.beh 30/3 05 FF 1172
Betænkning 1/6 05 Tillæg B 801
2.beh 9/6 05 FF 4244
Lovf optrykt efter 2.beh 9/6 05
3.beh 17/6 05 FF 4918
Lovf som vedt 17/6 05 Tillæg C 760
Lov nr 522 af 24. juni 2005
Beh sammen: L 22 og L 23
Ordførere: (1.beh) Jens Vibjerg (V), Jan Petersen (udpeget af S) (S), Bent Bøgsted (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Elisabeth Geday (RV), Ole Sohn (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven betyder, at der med virkning fra januar 2007 oprettes lokale jobcentre, hvor staten og kommunen samarbejder om beskæftigelsesindsatsen. De to instanser vil samarbejde på de fleste områder. Dog beholder staten ansvaret for ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og kommunen ansvaret for borgere, der modtager ydelser af denne. Beskæftigelsesministeren kan dog bemyndige en kommunalbestyrelse til at varetage udøvelsen af statens beskæftigelsesindsats. Der oprettes fire statslige beskæftigelsesregioner, der får til opgave at overvåge arbejdsmarkedet, at følge op på jobcentrenes indsats og løse tværgående opgaver.
Herudover dannes beskæftigelsesråd på tre administrative niveauer, og der oprettes i hver region et beskæftigelsesankenævn, der får til opgave at behandle klager over jobcentrenes afgørelser.
Baggrund:

Lovforslaget var en del af gennemførelsen af kommunalreformen og udgjorde sammen med L 23 implementeringen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet. Der henvises til omtalen af L 23.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 60 (V, DF og KF) mod 45 (S, RV, SF og EL).