Den fulde tekst
L 17
Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. (Definitioner af forskelsbehandling, chikane og seksuel chikane, ophævelse af lofter for godtgørelse m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 5/10 05 Tillæg A 319
Lovf som fremsat 5/10 05 Tillæg A 298
1.beh 13/10 05 FF 458
Betænkning 30/11 05 Tillæg B 97
2.beh 13/12 05 FF 2096
3.beh 15/12 05 FF 2238
Lovf som vedt 15/12 05 Tillæg C 172
Lov nr 1385 af 21. december 2005
Ordførere: (1.beh) Charlotte Antonsen (udpeget af V) (V), Kim Mortensen (S), Bent Bøgsted (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Elisabeth Geday (RV), Ole Sohn (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven præciserer og moderniserer lovgivningen i lyset af EU-reglerne. I loven fastsættes definitioner af direkte og indirekte forskelsbehandling, chikane og sexchikane. Forbuddet mod forskelsbehandling udvides til også at gælde i forhold til medlemskab af faglige organisationer m.v., og beskyttelsen vedrørende ligebehandling udvides til at gælde ikke blot i forhold til afskedigelse, men også i forhold til enhver anden ufordelagtig behandling m.v. Loven betyder endelig, at der sker en lovfæstning af forældres ret til at vende tilbage til samme eller tilsvarende arbejde, når de har udnyttet deres ret til fravær, og de hidtil gældende maksimale grænser for godtgørelse ophæves.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.