Den fulde tekst
L 194
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Opfølgning af anbefalinger fra arbejdsskadeudvalgene m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 28/3 07 Tillæg A 6908
Lovf som fremsat 28/3 07 Tillæg A 6865
1.beh 19/4 07 FF 5722
Betænkning 16/5 07 Tillæg B 1317
2.beh 22/5 07 FF 7155
3.beh 24/5 07 FF 7330
Lovf som vedt 24/5 07 Tillæg C 711
Lov nr 496 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Charlotte Antonsen (udpeget af V) (V), Lone Møller (S), Bent Bøgsted (DF), Henriette Kjær (KF), Elisabeth Geday (RV), Anne Baastrup (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer nye principper for fastsættelsen af kapitaliseringsfaktor ved opgørelsen af erstatningen for tab af erhvervsevne og for tab af forsørger. Det bliver muligt at udbetale løbende erstatning for tab af erhvervsevne forud for afgørelse om kapitalerstatning. Reglen om dispensation for anmeldelsesfristen i arbejdsskadesikringsloven ændres, således at den nyere praksis lovfæstes.
Større branchegrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal reducere udsvingene i de årlige bidrag, og der indføresl en pay as you go-ordning. Der indføres en udligningsordning for over- og underskud i de selvbærende branchegrupper over 2 år. Herudover indføres der en belønningsordning for arbejdsgivere, baseret på virksomhedens indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Endelig indeholder loven en række justeringer ssom følge af den øgede folkepensionsalder.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.