Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 2   Eftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Kapitel 3   Akkrediterede eftersynsfirmaer

Kapitel 4   Tilsyn, klageadgang

Kapitel 5   Straf

Kapitel 6   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger1)

I medfør af § 16, stk. 1,§ 24, stk. 1-3, § 25, stk. 1, § 28, § 29, stk. 4, nr. 1 og 2, og §§ 30 og 31og § 32, stk. 2, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) BBR: Bygnings- og Boligregistret.

2) Eftersynsfirma: Et firma, som er akkrediteret til inspektion og måling af ventilations- og klimaanlæg i bygninger.

3) Ejer: Ejeren af den bygning, hvori anlægget er installeret, eller en lejer af bygningen eller dele af bygningen i tilfælde, hvor lejeren ejer anlægget eller har lejet dette af tredjemand.

4) Klimaanlæg: Anlæg til køling af rum med henblik på personkomfort, herunder airconditionanlæg, chilleranlæg, køleanlæg til luftbehandling og varmepumper med køling.

5) Ventilationsanlæg: Anlæg til indblæsning eller udsugning af luft.

§ 2. Ejeren af et ventilations- og klimaanlæg som nævnt i stk. 3 skal lade anlægget efterse som nævnt i § 4, med mindre anlægget er undtaget efter § 3.

Stk. 2. Eftersynet skal udføres første gang senest 5 år efter ibrugtagningen af anlægget og derefter hvert 5. år, jf. dog § 13, stk. 2.

Stk. 3. Pligten til eftersyn gælder for ventilations- og klimaanlæg med nedennævnte eleffekter:

1) Ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning med en samlet eleffekt for ventilationsmotorerne på 5 kW og derover.

2) Ventilationsanlæg, som kun har udsugning, med en eleffekt for ventilationsmotoren på 5 kW og derover.

3) Klimaanlæg med en eleffekt af kompressoren på 5 kW og derover, jf. dog § 3, stk. 2.

Stk. 4. Ved kombinerede ventilations- og klimaanlæg gælder pligten til eftersyn for begge dele af anlægget, hvis eleffekten af hver del eller en af delene overstiger grænserne i stk. 3.

Stk. 5. Eleffekter som nævnt i stk. 3 opgøres som mærkepladeeffekter for pågældende motorer. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for en mærkepladeeffekt, opgøres eleffekten ud fra en vurdering af øvrige foreliggende oplysninger om anlægget.

§ 3. Følgende ventilations- og klimaanlæg er undtaget fra pligten til eftersyn:

1) Anlæg i bygninger, der ifølge registrering i BBR helt eller overvejende anvendes til følgende erhverv:

a) Bygninger til erhvervsmæssigproduktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding o.l. (210).

b) Bygninger til industri, håndværk m.v. (220).

c) El-, gas- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v. (230).

d) Anden bygning til landbrug, industri etc. (290).

2) Anlæg, som benyttes mindre end 500 timer årligt.

Stk. 2. Hvis et klimaanlæg benyttes både til rumkøling med henblik på personkomfort, jf. § 1, stk. 2, nr. 4, og andre køleformål, er anlægget kun omfattet af denne bekendtgørelse, hvis over 50 pct. af energiforbruget til køling på årsbasis medgår til rumkøling med henblik på personkomfort.

Kapitel 2

Eftersyn af ventilations- og klimaanlæg

§ 4. Eftersyn efter denne bekendtgørelse skal foretages af en montør, som er beskæftiget i et eftersynsfirma, som er akkrediteret efter § 7.

Stk. 2. Eftersynet omfatter

1) registrering af foreliggende oplysninger om anlæggets type, opbygning, effekt m.v.,

2) inspektion af anlæggets tilstand, herunder styringer,

3) målinger af anlæggets funktion og effektivitet i drift og

4) formidling af Energistyrelsens anbefalinger vedrørende energieffektivitet i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse og justering af anlægget.

Stk. 3. Eftersyn foretages i overensstemmelse med de i § 7, stk. 2, nævnte retningslinier for udførelse af eftersyn.

§ 5. På grundlag af et eftersyn efter § 4 udarbejder eftersynsfirmaet en eftersynsrapport over anlæggets tilstand og anbefalinger om anlæggets ombygning, vedligeholdelse og drift.

Stk. 2. Eftersynsfirmaet skal indberette de oplysninger, der indgår i en eftersynsrapport, til Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet), jf. § 10, stk. 2. Indberetningen skal ske elektronisk ved en XML-fil.

Stk. 3. Et eftersyn får gyldighed, når eftersynsfirmaet har indberettet de i stk. 2 nævnte oplysninger, og FEM-sekretariatet herefter har tildelt rapporten et løbenummer. Gyldigheden regnes fra datoen for tildelingen af løbenummeret. FEM-sekretariatet kan afvise indberetningen og afslå tildeling af et løbenummer, hvis indsenderen ikke er akkrediteret.

Stk. 4. Eftersynsfirmaet sender rapporten til ejeren af ventilationsanlægget.

Stk. 5. Energistyrelsen udarbejder standardformular for eftersynsrapporter og retningslinier for indberetning efter stk. 2.

§ 6. Ejeren af et ventilations- og klimaanlæg skal efter anmodning fra det firma, som udfører et eftersyn efter denne bekendtgørelse, meddele alle nødvendige oplysninger om anlæggets type, effekt, driftsforhold m.v., som ejeren er bekendt med.

Stk. 2. Eftersynsfirmaet skal have adgang til at indhente oplysninger, der er indberettet i elektronisk form til FEM-sekretariatet, om tidligere udførte eftersyn.

Kapitel 3

Akkrediterede eftersynsfirmaer

§ 7. En virksomhed kan kun foretage eftersyn af ventilations- og klimaanlæg efter denne bekendtgørelse, hvis virksomheden er akkrediteret som eftersynsfirma af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK, eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganer, EA’s, multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Eftersynsfirmaet skal være akkrediteret til inspektion af ventilations- og klimaanlæg i bygninger i henhold til DS/EN ISO 17020 om generelle kriterier for forskellige typer af organer, der foretager inspektion og Energistyrelsens retningslinier for udførelse af eftersyn efter denne bekendtgørelse. Energistyrelsens retningslinier offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Stk. 3. En person ansat i et akkrediteret eftersynsfirma kan udføre andre opgaver i tilknytning til eftersynet, jf. DANAKs retningslinie 8, afsnit 4.2.3.a, sidste afsnit.

Stk. 4. Energistyrelsen kan bestemme, at akkrediteringsområdet kan afgrænses til eftersyn af nærmere angivne kategorier af anlæg.

§ 8. Et firma, der er blevet akkrediteret som eftersynsfirma, skal anmelde sig til Energistyrelsen vedlagt dokumentation for akkrediteringen.

Stk. 2. Energistyrelsen fører et offentligt tilgængeligt register over akkrediterede eftersynsfirmaer.

Stk. 3. Eftersynsfirmaet kan udføre eftersyn efter denne bekendtgørelse, når firmaet har fået meddelelse fra Energistyrelsen om optagelse i registret.

Stk. 4. Hvis et firma ikke er berettiget til akkreditering, afviser Energistyrelsen optagelse i registret og underretter firmaet herom.

§ 9. Eftersynsfirmaet skal snarest muligt oplyse Energistyrelsen om ændringer i eller bortfald af en akkreditering og om forhold vedrørende akkrediteringsorganet, som indebærer, at akkrediteringsorganet ikke længere opfylder betingelserne for at give akkreditering efter § 7, stk. 1.

Kapitel 4

Tilsyn, klageadgang

§ 10. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Energistyrelsen etablerer et sekretariat, Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet), som efter bestemmelser fastsat af Energistyrelsen varetager opgaver vedrørende eftersynet for ventilations- og klimaanlæg efter denne bekendtgørelse.

§ 11. Energistyrelsens afgørelser, som træffes i henhold til denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straf

§ 12. Med bøde straffes den, der

1) undlader at lade sit ventilations- og klimaanlæg efterse efter § 2,

2) udøver virksomhed uden at have en gyldig akkreditering, jf. § 7, og

3) den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold efter denne bekendtgørelse, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger til Energistyrelsen eller FEM-sekretariatet, eller som uanset anmodning undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 13. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Et ventilations- og klimaanlæg, som er taget i brug før den 1. januar 2008, skal senest være efterset inden for de i nr. 1-5 nævnte frister, jf. dog stk. 4:

1) Anlæg i bygninger med et areal på 8.000 m2 og derover skal senest efterses den 31. marts 2009.

2) Anlæg i bygninger med et areal på mindst 4.000 m2 og under 8.000 m2 skal senest efterses den 31. december 2009.

3) Anlæg i bygninger med et areal på mindst 2.000 m2 og under 4.000 m2 skal senest efterses den 31. december 2010.

4) Anlæg i bygninger med et areal på mindst 1.000m2 og under 2.000 m2 skal senest efterses den 31. december 2011.

5) Anlæg i bygninger med et areal under 1.000m2 skal senest efterses den 31. december 2012.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte arealer er det samlede udnyttede etageareal ifølge BBR for en bygning eller flere sammenhængende bygninger på samme matrikel.

Stk. 4. Uanset fristerne i stk. 2, nr. 1-4, skal et anlæg, som er taget i brug før den 1. januar 2008, ikke efterses, førend der er gået 5 år fra ibrugtagningstidspunktet.

Energistyrelsen, den 20. september 2007

Ib Larsen

/ Hanne Windemuller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne, (EF-Tidende 2003 nr. L 1, side 65) og dele af Rådets direktiv 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE), (EF-Tidende 1993 nr. L 237, side 28).

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte 142, den 5. december 2007.