Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

Kapitel 2   Call in i konkrete sager

Kapitel 3   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om beskyttelse af havmiljøet til Miljøstyrelsen

I medfør af § 48, stk. 1 og 2, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 28. september 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 1571 af 20. december 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

§ 1. Følgende beføjelser i lov om beskyttelse af havmiljøet delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Udarbejdelse af vejledninger vedrørende luftforurening fra skibe, strandsanering og kommunale beredskabsplaner, refusion af udgifter i forbindelse med strandsaneringer, modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme.

2) Bestemmelse om oprettelse og indretning af modtageanlæg og pålæg om etablering af særlige modtageanlæg, jf. lovens § 24, stk. 1.

3) Modtagelse af underretning fra kommunalbestyrelsen om indholdet af kommunale beredskabsplaner og ændringer og tillæg til disse, jf. lovens § 35, stk. 4.

4) Samordning af de kommunale beredskabsplaner efter forhandling med de berørte kommuner og på grundlag heraf opstilling af et samlet beredskab, jf. lovens § 35, stk. 5.

5) Pålæg til kommunalbestyrelser om tilvejebringelse af oplysninger til brug for en vurdering af ansøgninger om refusion af udgifter i forbindelse med strandsaneringer, herunder krav om kommunal revisionspåtegning af ansøgningerne, jf. lovens § 35 a, stk. 2.

6) Modtagelse af indberetning fra ejere og brugere af og lodser på platforme og fra de ansvarlige for platformen, jf. lovens § 38, stk. 1 og 2.

7) Kompetence til at anmode om alle oplysninger, der har betydning for iværksættelse af foranstaltninger for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet fra platforme, jf. lovens § 38, stk. 4.

8) Adgang til under visse betingelser at foretage de undersøgelser m.v. uden retskendelse på en platform, som i de opregnede situationer i lovens bestemmelser er nødvendige for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet fra platformen, og kompetence til at bemyndige en anden myndighed til at foretage disse undersøgelser, jf. lovens § 42, stk. 2.

9) Meddelelse af forbud og påbud og yderligere foranstaltninger i de opregnede situationer i lovens bestemmelse til platforme, jf. lovens § 43, stk. 2 og 3.

10) Pålæg til platforme om at stille sikkerhed og bestemmelse om, at platformen skal tilbageholdes, indtil sikkerhed er stillet, jf. lovens § 44, stk. 3.

11) Tilsyn med overholdelse af loven og forskrifter udstedt i medfør af loven for så vidt angår luftforurening fra skibe, strandsanering og kommunale beredskabsplaner, refusion af udgifter i forbindelse med strandsaneringer, modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme, jf. lovens § 45, stk. 1.

12) Modtagelse af anmodning om underretning fra lokale foreninger og organisationer om afgørelser i sager om hurtigfærger, jf. lovens § 49, stk. 3.

13) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om afgørelser i sager om hurtigfærger, jf. lovens § 49, stk. 4.

14) Meddelelse af tilladelse til udledning af stoffer eller materialer til havet med henblik på videnskabelig forskning i forureningsbekæmpelse eller på at bekæmpe forurening af havet fra platforme, jf. lovens § 54, stk. 1.

15) Tilsyn med overholdelse af forordninger vedrørende luftforurening fra skibe, strandsanering og kommunale beredskabsplaner, refusion af udgifter i forbindelse med strandsaneringer, modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme, jf. lovens § 58 a, stk. 3, medmindre andet er fastsat i regler udstedt af miljøministeren.

16) Ransagning i sager om ulovlig olieudtømning fra platforme eller ulovlig bortskaffelse af stoffer eller materialer fra platforme efter bestemmelser udstedt i medfør af § 30 og kompetence til bemyndigelse af andre hertil, jf. lovens § 63, stk. 1.

17) Tilkendegivelse i et bødeforlæg om, at de opregnede sager efter bestemmelsen kan afgøres uden retssag samt tilkendegivelse om, at krav om konfiskation kan afgøres uden retssag, jf. lovens § 63 a, stk. 2.

Kapitel 2

Call in i konkrete sager

§ 2. Miljøministeren kan beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Miljøstyrelsen.

Delegation i konkrete sager

§ 3. Miljøministeren kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen eller efter ministerens beslutning om call in ligger hos ministeren, til Miljøstyrelsen.

Instruktionsbeføjelser og tilsyn

§ 4. Miljøministeren kan give direktøren for Miljøstyrelsen instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er delegeret til Miljøstyrelsen i bekendtgørelsen.

Klage

§ 5. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen kan ikke påklages til miljøministeren.

Stk. 2. Afgørelser kan i øvrigt påklages til Miljøklagenævnet efter reglerne i lovens § 51, stk. 1, eller til Ankenævnet for Søfartsforhold efter reglerne i lovens § 51 a, stk. 1.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. oktober 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1646 af 13. december 2006 om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om beskyttelse af havmiljøet til Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under Miljøministeriet ophæves.

Miljøministeriet, den 21. september 2007

Connie Hedegaard

/ Ole Christiansen