Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

Kapitel 2   Call in i konkrete sager

Kapitel 3   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljø og genteknologi til Miljøstyrelsen

I medfør af § 27, stk. 1 og 2, i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 21. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

§ 1. Miljøstyrelsen kan forberede følgende beføjelser i lov om miljø og genteknologi, hvor miljøministeren er den kompetente myndighed:

1) Afgørelse i konkrete sager om udsættelse af genetisk modificerede organismer, jf. lovens § 9, stk. 1 og 2.

§ 2. Følgende beføjelser i lov om miljø og genteknologi delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Bestemmelse om udledning eller overførelse af genetisk modificerede organismer fra laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg, herunder forbud og forebyggende foranstaltninger, jf. lovens § 7, stk. 3.

2) Bestemmelse om, at udstilling eller anden informationsformidling m.v. og bestemte forsøg i undervisningsøjemed med genetisk modificerede organismer kan gennemføres uden for laboratorier og laboratorieområder, jf. lovens § 7, stk. 4.

3) Afgørelse i konkrete sager om godkendelse af produktion, hvor der anvendes genetisk modificerede organismer, jf. lovens § 8, stk. 1.

4) Høring af berørte myndigheder og organisationer i spørgsmål om godkendelse af genetisk modificerede organismer til udsætning, jf. lovens § 9 a, stk. 1.

5) Høring af offentligheden, inden der træffes afgørelse efter § 9, jf. lovens § 9 a, stk. 2.

6) Information af offentligheden om godkendelser efter § 9, om afgørelser efter § 17, stk. 5, samt i tilfælde, hvor nye oplysninger efter § 15, stk. 2, fører til ændringer i godkendelsen efter § 9, jf. lovens § 9 a, stk. 3.

7) Godkendelse af import, transport og salg af genetisk modificerede organismer samt stoffer og produkter, som indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, og som ikke er godkendt efter § 9, stk. 2, nr. 2, eller omfattet af § 9, stk. 3-5, jf. lovens § 10, stk. 1.

8) Modtagelse om underretning om godkendelser til markedsføring meddelt af et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber, jf. lovens § 14, stk. 1.

9) Anmodning om alle oplysninger, som har betydning for administrationen af loven, jf. lovens § 18, stk. 1.

10) Meddelelse af påbud om foretagelse af prøveudtagning, analyser og målinger samt klarlægning af årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden udledning, og hvordan følgerne af udledning eller overførsel afhjælpes eller forebygges, jf. lovens § 18, stk. 2.

11) Tilsyn med overholdelsen og efterkommelsen af loven, regler fastsat med hjemmel i loven, påbud, forbud og vilkår i godkendelser, jf. lovens § 20, stk. 1.

Kapitel 2

Call in i konkrete sager

§ 3. Miljøministeren kan beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Miljøstyrelsen.

Instruktionsbeføjelse

§ 4. Miljøministeren kan give direktøren for Miljøstyrelsen instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er delegeret til Miljøstyrelsen i bekendtgørelsen.

Klage

§ 5. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen kan ikke påklages til miljøministeren.

Stk. 2. Afgørelser kan i øvrigt påklages til Miljøklagenævnet efter reglerne i lovens § 34, stk. 1.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. oktober 2007.

Miljøministeriet, den 21. september 2007

Connie Hedegaard

/ Ole Christiansen