Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om forpligtende samarbejder

I henhold til § 14 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., skal institutioner, der er godkendt til udbud af uddannelsen til studentereksamen eller højere forberedelseseksamen (udbudt som den 2-årige hf) indgå i et forpligtende samarbejde med andre institutioner, der er godkendt til at udbyde disse uddannelser.

Juridiske rammer

Et forpligtende samarbejde kaldes ’forpligtende’, fordi samarbejdet er en juridisk forpligtelse for de deltagende institutioner. De beslutninger, der træffes i et forpligtende samarbejde, er bindende for den enkelte institution.

Undervisningsministeren fører tilsyn med, at institutionerne lever op til den lovbestemte samarbejdsforpligtelse. Ministeren vil kunne give påbud til institutioner, der ikke lever op til denne forpligtelse, og i øvrigt kunne anvende tilskudsmæssige sanktioner over for en institution, der tilsidesætter sin pligt til samarbejde.

Regionsrådet har ikke kompetence til at træffe beslutninger for det forpligtende samarbejde og har ikke sanktionsmuligheder over for institutioner, der ikke lever op til det forpligtende samarbejde.

Institutioner i de forpligtende samarbejder

Et forpligtende samarbejde skal omfatte alle regelstyrede institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen og/eller uddannelsen til højere forberedelseseksamen (udbudt som den 2-årige hf) inden for et geografisk område, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl. Det vil sige, at bestemmelsen omfatter de gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre, som er godkendt til udbud af disse to uddannelser.

Det er institutionerne selv, der skal finde sammen i de forpligtende samarbejder, og det er derfor dem, som definerer det geografiske område, som skal danne grundlag for samarbejdet. Den enkelte institution kan kun være med i et forpligtende samarbejde.

Ved fastlæggelsen af det geografiske område bør det sikres, at hvert forpligtende samarbejde kan efterleve de kriterier, som Undervisningsministeriet har opstillet vedrørende udbud af studieretninger, f.eks. udbud af græsk og latin. Derfor må et forpligtende samarbejde ikke blive for småt. Regionsrådet skal være opmærksomt herpå, når det skal godkende sammensætningen af et forpligtende samarbejde.

Ved fastlæggelsen af det geografiske område forudsættes det endvidere, at der lægges vægt på elevernes mulighed for at benytte kollektive transportmuligheder og på transporttider. Under hensyntagen til dette bør det dog samtidig sikres, at institutionerne på landet samtidig kan etablere nogle fordelingsudvalg, som dækker et vist område med hensyn til at kunne fordele eleverne mellem institutionerne i tilfælde af problemer med bygningskapaciteten.

Der er ikke noget i lovgivningen, der hindrer, at et forpligtende samarbejde i særlige tilfælde kan gå på tværs af regionsgrænser. Der er imidlertid flere problemstillinger, der nøje bør overvejes, såfremt det påtænkes at oprette et forpligtende samarbejde på tværs af en regionsgrænse.

Et tværsamarbejde medfører en uklarhed om kompetencefordelingen mellem de to involverede regioner. For det første vil det kræve, at begge de to relevante regionsråd vil skulle godkende det forpligtende samarbejde. Ved uenighed regionerne imellem, vil det være uklart, hvem der har kompetencen til at afgøre spørgsmålet. Regionsrådet skal endvidere være repræsenteret i fordelingsudvalget med en til to medlemmer, der, som anført nedenfor, skal dække institutionerne i det samme geografiske område som det forpligtende samarbejde. Såfremt der oprettes et tværgående forpligtende samarbejde, vil der derfor skulle sidde en repræsentant fra hver region i det relevante fordelingsudvalg. Derudover skal regionen stille sekretariatsmæssig betjening til rådighed for fordelingsudvalget, det vil derfor også kræve en regionsmæssig enighed om, hvem der skal stille denne sekretariatsbetjening til rådighed, samt finansiere udgifterne hertil.

Det endelige antal forpligtende samarbejder vil bero på en regionalpolitisk prioritering på baggrund af udviklingsplanen for regionen. Det forventes dog, at der på landsplan vil blive tale om mellem 15 og 25 forpligtende samarbejder, dvs. ikke mindre end det antal samarbejder, som ville opnås, hvis der skulle tages udgangspunkt i den nuværende amtskommunale opdeling.

På den baggrund er det vurderingen, at der ved etableringen af et forpligtende samarbejde som minimum indgår fem institutioner. Institutioner beliggende i samme kommune bør endvidere være med i det samme forpligtende samarbejde.

Regionsrådet skal godkende de forpligtende samarbejder efter indstilling fra institutionerne. Hvis regionsrådet finder det nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af institutionernes forpligtelser, kan rådet påbyde nærmere bestemte institutioner at indgå i et forpligtende samarbejde med hinanden.

De institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de erhvervsgymnasiale uddannelser, skal ikke indgå i de forpligtende samarbejder. Dette skal de private gymnasier og hf-kurser heller ikke.

Samarbejdets fokusområder

Institutionerne skal forpligtende samarbejde om at sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud af studieretninger og valgfag, herunder mere specialiserede studieretninger, til de unge i overensstemmelse med bestemmelserne herom i gymnasieloven og hf-loven. Samarbejdet omfatter koordineringen af følgende:

institutionernes kapacitet,

udbud af studieretninger (herunder oprettelse af uddannelsesstillinger),

valgfag,

elevfordeling, og

i øvrigt samarbejde med regionsrådet og med andre institutioner om koordineringen efter lovens § 10 stk. 1 om den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser.

Finansieringen af et forpligtende samarbejde påhviler de deltagende institutioner.

Kapacitetsfastlæggelse

Kapaciteten på den enkelte institution for det kommende skoleår fastsættes af institutionens bestyrelse. Oplæg til kapacitetsfastlæggelse drøftes i de forpligtende samarbejder inden den 15. november med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende kapacitet i området. Kapaciteten skal endeligt fastsættes den 15. januar. Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal sende oplysninger om kapacitet til regionsrådet, som skal underrette Undervisningsministeriet om den samlede kapacitetsfastsættelse senest den 1. februar.

Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal sikre, at det samlede behov for kapacitet tilgodeses og udnyttes optimalt og fornuftigt for alle de implicerede institutioner inden for samarbejdets geografiske område, herunder også med blik for situationen i de tilstødende forpligtende samarbejder. Ændringer af kapacitet på den enkelte institution er derfor et oplagt emne at varsle og drøfte i et forpligtende samarbejde.

Udbud af studieretninger og oprettelse af uddannelse stillinger

Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal sikre, at der er et tilstrækkeligt udbud af også de smalle studieretninger inden for samarbejdet. Institutionerne vil fortsat skulle udbyde de mere specialiserede studieretninger i et omfang, som mindst svarer til det nuværende omfang. Det er den enkelte institution, der selv træffer afgørelse om oprettelse af konkrete studieretninger inden for de rammer, som uddannelseslovgivningen sætter.

I § 51 i bekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2007 om uddannelsen til studentereksamen bliver det fastsat, at institutionerne gennem det forpligtende samarbejde har ansvaret for, at der inden for det geografiske område, som samarbejdet dækker, sikres et udbud af mindst et klassisk sprog på C-niveau eller derover.

Institutionerne skal endvidere samarbejde om at sikre, at der oprettes et tilstrækkeligt antal uddannelsesstillinger, således at dette er med til at understøtte den faglige bredde i udbuddet. I henhold til § 4 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1753 af 13. december 2006 om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (pædagogikumbekendtgørelsen) vil det endvidere være muligt, at institutionerne inden for det forpligtende samarbejde kan fordele de uddannelsesstillinger imellem sig, som ministeren har dimensioneret den enkelte institution til.

Elevfordeling

Der skal som hidtil ske en fordeling af ansøgere, hvis antallet af ansøgere til et gymnasium eller et hf-kursus overstiger institutionens kapacitet. I om elevfordeling, bliver denne opgave nærmere reguleret.

Regionsrådet nedsætter et fordelingsudvalg for hvert af de geografiske områder, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk afstand fra de uddannelsessøgendes bopæl. Af hensyn til samspillet mellem forpligtende samarbejder og fordelingsudvalgene skal der i henhold til § 12, stk. 1 og 2 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. etableres ét fordelingsudvalg pr. forpligtende samarbejde, dvs. med det samme geografiske dækningsområde.

Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal koordinere elevfordelingen. Heri ligger en drøftelse med fordelingsudvalget af fordelingskriterierne, der fastsættes af fordelingsudvalget.

Fordelingsudvalget foretager herefter fordelingen af ansøgere, når antallet af ansøgere til en bestemt uddannelse ved en institution overstiger den fastsatte kapacitet for den pågældende uddannelse. Et fordelingsudvalg behandler både stx- og hf-ansøgninger.

Samarbejde i øvrigt med regionsråd og andre institutioner

Institutionerne i de forpligtende samarbejder vil også kunne samarbejde om andre spørgsmål, herunder f.eks. samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i et lokalt fællesskab. Samarbejdet mellem institutionerne kan tillige omfatte fælles information om uddannelser, vejledning og egentlige aftaler om udlægning af undervisning fra en institution til en anden.

Institutionerne har hidtil haft mulighed for at koordinere fx. orienteringsmøder til kommende ansøgere, sådan at møderne ikke faldt sammen. Det vil være en oplagt mulighed, at institutionerne i samarbejdet fortsat koordinerer sådanne møder og gør det i samarbejde med regionsrådet.

Det er endvidere oplagt, at institutionerne i det enkelte forpligtende samarbejde orienterer og samarbejder med andre forpligtende samarbejder og regionen/flere regioner, når sagens karakter tilsiger dette. Der vil således kunne være en række oplagte grænsetilfælde, hvor det er absolut nødvendigt, at der er et samarbejde mellem institutioner forankret i flere samarbejder, fx ved elevfordeling og kapacitetsudnyttelse.

Oversigt over opgavefordeling

Institutionernes opgaver fra og med 2007:

Institutionerne skal indgå i et forpligtende samarbejde

Den første opgave er koordinering af fordeling af elever i foråret 2007 samt fordeling af uddannelsesstillinger på baggrund af ministerens udmeldt dimensionering heraf.

Regionsrådenes opgaver fra og med 2007:

Stille sekretariatsmæssig betjening til rådighed for fordelingsudvalgene.

Udarbejde en udviklingsplan for regionen, der består af en samlet version for regionernes områder samt udkantområderne og landdistrikterne. Det endelige antal af forpligtende samarbejder vil derfor bero på en regionalpolitisk prioritering.

Godkende forpligtende samarbejder efter indstilling fra institutionerne.

Nedsætte fordelingsudvalg.

Koordinere og sikre den fornødne bredde i udbuddet af studieretninger, valgfag og sikre en optimal kapacitetsudnyttelse.

Undervisningsministeriets opgaver fra og med 2007:

I tilfælde af at et forpligtende samarbejde udbyder et antal specialiserede studieretninger, som ikke svarer til det nuværende antal, kan ministeren gribe ind og fastsætte, at visse studieretninger skal udbydes eller oprettes.

Efter indstilling fra et eller flere regionsråd kan ministeren fastsætte et midlertidigt kapacitetsloft for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende samlede kapacitet.

Undervisningsministeriet, den 1. januar 2007

Miriam Skjalm Lisner