Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af bestemmelser i lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

I medfør af § 3, stk. 2, 2. pkt., i lov nr. 379 af 25. april 2007 om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik bestemmes, at lovens § 1, nr. 4, og § 1, nr. 13, træder i kraft den 10. oktober 2007.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 1. oktober 2007

Rikke Hvilshøj

/ Frederik Gammeltoft