Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

Kapitel 2   Delegerede beføjelser til de statslige miljøcentre under Miljøministeriet

Kapitel 3   Call in i konkrete sager

Kapitel 4   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under Miljøministeriet

I medfør af § 63, stk. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1572 af 20. december 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

§ 1. Miljøstyrelsen forbereder følgende beføjelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvor miljøministeren er den kompetente myndighed:

1) Fastlæggelse af omfanget af tilsynsmyndighedens tilsynsforpligtelse for en bestemt periode, jf. lovens § 54, stk. 2.

2) Beslutning om overtagelse af kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning, jf. lovens § 65, stk. 1.

3) Beslutning om overtagelse af kommunalbestyrelsens godkendelses- og tilsynskompetence efter loven i væsentlige sager efter ansøgning fra et husdyrbrug eller en kommunalbestyrelse, jf. lovens § 65, stk. 2.

§ 2. Følgende beføjelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om afgørelser truffet med hjemmel i bestemmelserne i lovens kapitel 3 samt underretning af vedkommende kommunalbestyrelse, jf. lovens § 62.

2) Meddelelse af pålæg til kommunalbestyrelser om tilvejebringelse af oplysninger, herunder om formen heraf, jf. lovens § 66.

3) Meddelelse af pålæg til kommunalbestyrelser om at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende loven op til behandling og beslutning, jf. lovens § 67.

4) Træffe bestemmelse med henblik på at opfylde Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forhold, som er omfattet af loven, jf. lovens § 75, stk. 1.

Kapitel 2

Delegerede beføjelser til de statslige miljøcentre under Miljøministeriet

§ 3. Følgende beføjelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug delegeres fra miljøministeren til de statslige miljøcentre under Miljøministeriet:

1) Modtagelse af sager om overtrædelse af afgørelse og afgørelseskompetence, jf. lovens 44, stk. 4.

2) Kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning, når miljøministeren træffer beslutning herom, jf. lovens § 65, stk. 1.

3) Kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i væsentlige sager om kommunalbestyrelsens godkendelses- og tilsynskompetence vedrørende husdyrbrug, når miljøministeren træffer beslutning herom, jf. lovens § 65, stk. 2.

4) Meddelelse af pålæg til kommunalbestyrelser om at tilvejebringe oplysninger til brug for en vurdering af forhold, der reguleres efter loven inden for den enkelte kommunes område, herunder at oplysningerne skal afgives i en bestemt form, jf. lovens § 66.

5) Indhentelse af oplysninger hos andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af loven og regler udstedt i medfør af loven, og i forbindelse hermed sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed, jf. lovens § 70.

6) Påklage af kommunalbestyrelsens afgørelse, jf. lovens § 84, stk. 1, nr. 2.

§ 4. De statslige miljøcentre under Miljøministeriet udgøres af Miljøcenter Ringkøbing, Miljøcenter Aalborg, Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing Falster, der varetager deres beføjelser i bekendtgørelsen inden for de kommuner, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

Kapitel 3

Call in i konkrete sager

§ 5. Miljøministeren kan beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Miljøministeren kan endvidere beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af de statslige miljøcentre under Miljøministeriet.

§ 6. Direktøren for Miljøstyrelsen kan beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af de statslige miljøcentre under Miljøministeriet.

Delegation i konkrete sager

§ 7. Miljøministeren kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen eller efter ministerens beslutning om call in ligger hos ministeren, til Miljøstyrelsen eller de statslige miljøcentre under Miljøministeriet.

§ 8. Miljøministeren kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, herunder forberedelsen af ministerens udøvelse af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen ligger hos Miljøstyrelsen, til de statslige miljøcentre under Miljøministeriet.

Stk. 2. Miljøministeren kan endvidere beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen ligger hos de statslige miljøcentre under Miljøministeriet, til Miljøstyrelsen.

§ 9. Direktøren for Miljøstyrelsen kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, herunder forberedelsen af miljøministerens udøvelse af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen ligger hos Miljøstyrelsen, til de statslige miljøcentre under Miljøministeriet.

Instruktionsbeføjelse og tilsyn

§ 10. Miljøministeren kan give direktøren for Miljøstyrelsen instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er delegeret til Miljøstyrelsen i bekendtgørelsen.

§ 11. Direktøren for Miljøstyrelsen fører tilsyn med og kan give direktørerne for de statslige miljøcentre under Miljøministeriet instruktioner vedrørende miljøcentrenes udøvelse af de beføjelser, der er delegeret til dem i bekendtgørelsen.

Klage over afgørelser truffet med hjemmel i loven

§ 12. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til miljøministeren.

Stk. 2. Afgørelser truffet af de statslige miljøcentre under Miljøministeriet efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til Miljøstyrelsen eller miljøministeren.

Stk. 3. Afgørelser kan i øvrigt påklages til Miljøklagenævnet efter reglerne i lovens § 76.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. oktober 2007.

Miljøministeriet, den 21. september 2007

Connie Hedegaard

/ Ole Christiansen


Bilag 1

Kommuner inden for hvilke de statslige miljøcentre under Miljøministeriet varetager deres beføjelser i bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 4:

Miljøcenter Ringkøbing, Miljøcenter Aalborg, Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing Falster varetager deres beføjelser inden for følgende kommuner:

Miljøcenter Ringkøbing:

1) Viborg Kommune,

2) Skive Kommune,

3) Lemvig Kommune,

4) Struer Kommune,

5) Holstebro Kommune,

6) Herning Kommune,

7) Ikast-Brande Kommune og

8) Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøcenter Aalborg:

1) Brønderslev Kommune,

2) Frederikshavn Kommune,

3) Hjørring Kommune,

4) Jammerbugt Kommune,

5) Læsø Kommune,

6) Mariagerfjord Kommune,

7) Morsø Kommune,

8) Rebild Kommune,

9) Thisted Kommune,

10) Vesthimmerlands Kommune og

11) Aalborg Kommune.

Miljøcenter Århus:

1) Favrskov Kommune,

2) Hedensted Kommune,

3) Horsens Kommune,

4) Norddjurs Kommune,

5) Odder Kommune,

6) Randers Kommune,

7) Samsø Kommune,

8) Silkeborg Kommune,

9) Skanderborg Kommune,

10) Syddjurs Kommune og

11) Århus Kommune.

Miljøcenter Ribe:

1) Billund Kommune,

2) Esbjerg Kommune,

3) Fanø Kommune,

4) Fredericia Kommune,

5) Haderslev Kommune,

6) Kolding Kommune,

7) Sønderborg Kommune,

8) Tønder Kommune,

9) Varde Kommune,

10) Vejen Kommune,

11) Vejle Kommune og

12) Aabenraa Kommune.

Miljøcenter Odense:

1) Assens Kommune,

2) Nordfyns Kommune,

3) Faaborg-Midtfyn Kommune,

4) Kerteminde Kommune,

5) Langeland Kommune,

6) Middelfart Kommune,

7) Nyborg Kommune,

8) Odense Kommune,

9) Svendborg Kommune og

10) Ærø Kommune.

Miljøcenter Roskilde:

1) Albertslund Kommune,

2) Allerød Kommune,

3) Ballerup Kommune,

4) Bornholms Regionskommune,

5) Brøndby Kommune,

6) Dragør Kommune,

7) Egedal Kommune,

8) Fredensborg Kommune,

9) Frederiksberg Kommune,

10) Frederikssund Kommune,

11) Frederiksværk-Hundested Kommune (Halsnæs Kommune pr. 1. januar 2008),

12) Furesø Kommune,

13) Gentofte Kommune,

14) Gladsaxe Kommune,

15) Glostrup Kommune,

16) Greve Kommune,

17) Gribskov Kommune,

18) Helsingør Kommune,

19) Herlev Kommune,

20) Hillerød Kommune,

21) Holbæk Kommune,

22) Hvidovre Kommune,

23) Høje-Taastrup Kommune,

24) Hørsholm Kommune,

25) Ishøj Kommune,

26) Kalundborg Kommune,

27) Københavns Kommune,

28) Køge Kommune,

29) Lejre Kommune,

30) Lyngby-Taarbæk Kommune,

31) Odsherred Kommune,

32) Roskilde Kommune,

33) Rudersdal Kommune,

34) Rødovre Kommune,

35) Solrød Kommune,

36) Stevns Kommune,

37) Tårnby Kommune og

38) Vallensbæk Kommune.

Miljøcenter Nykøbing Falster:

1) Faxe Kommune,

2) Guldborgsund Kommune,

3) Lolland Kommune,

4) Næstved Kommune,

5) Ringsted Kommune,

6) Slagelse Kommune,

7) Sorø Kommune og

8) Vordingborg Kommune.