Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

Kapitel 2   Call in i konkrete sager

Kapitel 3   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om vandforsyning m.v. til Miljøstyrelsen

I medfør af § 5, stk. 1 og 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

§ 1. Følgende beføjelser i lov om vandforsyning m.v. delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Udarbejdelse af vejledninger vedrørende indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug.

2) Afgørelse i sager vedrørende indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug, hvor der er uenighed mellem de kommunalbestyrelser, hvis vandforsyningsforhold er berørt af sagen, jf. lovens § 4.

3) Beslutning om, at en konkret sag vedrørende indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug er af vidtrækkende betydning og afgørelse i sagen, jf. lovens § 7.

4) Modtagelse af underretning om kommunalbestyrelsens tilsyn med indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug og foretagne foranstaltninger i forbindelse hermed, jf. lovens § 63, stk. 1.

5) Meddelelse af pålæg til kommunalbestyrelserne om at tage spørgsmål vedrørende tilsyn med indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug op til behandling og beslutning, jf. lovens § 63, stk. 2.

6) Adgang til offentlige og private ejendomme uden retskendelse for at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser om indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug og kompetence til at bemyndige personer til at foretage undersøgelser, jf. lovens § 64, stk. 1.

7) Kompetence til at anmode ejeren af et anlæg til indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug om alle oplysninger, som har betydning for vandforsyningen, jf. lovens § 67, stk. 1.

8) På eget initiativ tage en afgørelse i sager vedrørende indvinding af overfladevand til ferskvandsdambrug op til undersøgelse og afgørelse, jf. lovens § 74 b.

Kapitel 2

Call in i konkrete sager

§ 2. Miljøministeren kan beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Miljøstyrelsen.

Delegation i konkrete sager

§ 3. Miljøministeren kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af ministeren, til Miljøstyrelsen.

Instruktionsbeføjelse

§ 4. Miljøministeren kan give direktøren for Miljøstyrelsen instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er delegeret til Miljøstyrelsen i bekendtgørelsen.

Klage

§ 5. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen kan ikke påklages til miljøministeren.

Stk. 2. Afgørelser kan i øvrigt påklages til Miljøklagenævnet efter reglerne i lovens § 75, stk. 1, og § 76.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. oktober 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1648 af 13. december 2006 om delegation af miljøministerens beføjelser i vandforsyningsloven til Miljøstyrelsen ophæves.

Miljøministeriet, den 21. september 2007

Connie Hedegaard

/ Ole Christiansen