Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Anmeldelsespligt

Kapitel 3   Autorisation

Kapitel 4   Undervisning

Kapitel 5   Undervisningsudgifter- og assistance

Kapitel 6   Tilbagekaldelse- og bortfald

Kapitel 7   Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation af veterinære teknikere1)

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på veterinære teknikere, og bestemmer hvorvidt disse opfylder de betingelser, som er en forudsætning for adgangen til at udføre dette erhverv.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhvervet som veterinær tekniker.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter tillige etablering som veterinær tekniker fra andre EU-lande eller EØS-lande eller lande, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv.

Stk. 4. Ved anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer som en veterinær tekniker har opnået i andre EU- eller EØS-lande, eller lande, som EU har indgået aftale med herom, finder den til enhver tid gældende bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. anvendelse.

Kapitel 2

Anmeldelsespligt

§ 2. Dette kapitel finder anvendelse på veterinære teknikere, der midlertidigt og lejlighedsvist vil udføre tjenesteydelser i Danmark.

§ 3. Første gang en veterinær tekniker ønsker at udføre en dyrlægefaglig tjenesteydelse i Danmark skal denne forud skriftligt anmelde dette til Fødevarestyrelsen. Anmeldelsen skal fornyes en gang årligt hvis den pågældende veterinære tekniker lejlighedsvist ønsker at udføre tjenesteydelser på midlertidig basis i Danmark ud over et år.

Stk. 2. Den første anmeldelse skal ledsages af følgende dokumenter:

1) dokumentation for den veterinære teknikers nationalitet.

2) en attestation for, at den veterinære tekniker lovligt kan udføre sit erhverv, og det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke forbydes vedkommende at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt.

3) bevis for de erhvervsmæssige kvalifikationer

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan af de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten for hver udførelse af tjenesteydelser kræve nødvendige oplysninger om, at tjenesteyderen er lovligt etableret i etableringsmedlemsstaten, om redelig adfærd og om, at tjenesteyderen ikke har være idømt faglige disciplinære eller strafferetlige sanktioner.

Kapitel 3

Autorisation

§ 4. Dette kapitel finder anvendelse på både danske og udenlandske veterinære teknikere.

§ 5. Dyrlæger kan dels som led i en specifik plan for sygdomsbekæmpelse eller sygdomskontrol, for så vidt angår sygdomme, som ikke er omfattet af bilagene til lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, dels som led i afstamningskontrol lade sig assistere af veterinære teknikere med hensyn til udtagning af diagnostiske prøver af kvæg, svin, heste, får, geder, pelsdyr og fjerkræ til undersøgelse på Veterinærinstituttet eller et laboratorium godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Følgende diagnostiske prøver skal udtages af en autoriseret dyrlæge: Kateterurin, svaberprøver fra livmoderen, biopsier og lignende. Dette gælder også udtagelse af diagnostiske prøver til brug ved indberetninger, attester og sundhedscertifikater.

§ 6. Veterinære teknikere, der skal assistere dyrlæger, jf. § 5, stk. 1 skal autoriseres hertil af Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen meddeler betingelserne for autorisation, herunder hvilke prøver den pågældende veterinære tekniker i hvert enkelt tilfælde må udføre, jf. stk. 3.

Stk. 2. Ansøgningen om autorisation som veterinær tekniker skal indeholde oplysninger om, hvilke diagnostiske prøver den pågældende påtænkes at skulle udtage samt til hvilket formål.

Stk. 3. Autorisation som veterinær tekniker kan meddeles til udtagning af: blodprøver, mælkeprøver, næsesvaberprøver, kloaksvaberprøver, gødningsprøver, skedeflådprøver, øre- og hudskrabprøver, blodprøver af brysthulen af slagtede dyr og organmateriale af slagtede dyr.

Stk. 4. Autorisationen kan meddeles den, der virker under en navngiven dyrlæges ledelse og ansvar, og som er blevet undervist i:

1) Udtagning af de relevante prøver i teori og praksis.

2) Anatomien for det organ eller den lokalitet, hvor prøven udtages.

3) Besøgshygiejne.

4) Brugen af det relevante instrumentarium.

5) Injektionshygiejne og desinfektion.

6) Anvendelse og desinfektion af fikseringsudstyr.

7) Regler for forsendelse af prøvemateriale.

8) Hygiejne- og desinfektionsforanstaltninger ved ambulant udtagning af diagnostiske prøver.

Kapitel 4

Undervisning

§ 7. Undervisning i henhold til § 6, stk. 4, skal foretages af den dyrlæge, den veterinære tekniker skal assistere. Ved ansøgning om autorisation af en tekniker, skal dyrlægen til Fødevarestyrelsen fremsende dokumentation for, at undervisning har fundet sted. Denne dokumentation skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan forlange, at veterinære teknikere autoriseret i henhold til § 5, stk. 1, skal modtage supplerende undervisning.

Kapitel 5

Undervisningsudgifter- og assistance

§ 8. Udgifter til undervisning i medfør af denne bekendtgørelse er det offentlige uvedkommende.

§ 9. Fødevarestyrelsen kan tillade andre former for lægmandsassistance til dyrlæger end de i § 5, stk. 1. nævnte.

Kapitel 6

Tilbagekaldelse- og bortfald

§ 10. En autorisation som veterinær tekniker kan til enhver tid tilbagekaldes af Fødevarestyrelsen hvis betingelserne for autorisation ikke overholdes.

Stk. 2. Autorisation bortfalder, når ansættelsen af den pågældende veterinære tekniker ophører.

Kapitel 7

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, 1. pkt., eller

2) tilsidesætter vilkår knyttet til en autorisation meddelt efter § 5, stk. 1, 2. pkt., § 7, stk. 2, eller § 9.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i Straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. oktober 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 769 af 23. oktober 1998 om autorisation af teknikere til udtagning af blodprøver m.v.

Fødevarestyrelsen, den 4. oktober 2007

Jan Mousing

/ Tom Kaadtmann Buck

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af følgende EU-direktiv: Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EU-Tidende 2005 nr. L 255 s. 22).