Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Den kliniske basisuddannelse

Kapitel 2   Ansættelse

Kapitel 3   Evaluering

Kapitel 4   Tilmelding

Kapitel 5   Særlig fordeling

Kapitel 6   Udsættelse af det tilbudte forløb

Kapitel 7   Indberetning

Kapitel 8   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse

I medfør af § 31, i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og under henvisning til § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1247 af 24. oktober 2007 om tilladelse til selvstændigt virke som læge, fastsættes:

Kapitel 1

Den kliniske basisuddannelse

§ 1. Den kliniske basisuddannelse omfatter et af Sundhedsstyrelsen fastsat antal uddannelsesforløb, der anvises lægestuderende og læger, der tilmelder sig ordningen, jf. § 9.

Stk. 2. På grundlag af tilmelding fra lægestuderende og læger uddannet ved et dansk sundhedsvidenskabeligt fakultet, fastlægger Sundhedsstyrelsen to gange årligt antallet af uddannelsesforløb. Sundhedsstyrelsen udmelder herefter det nødvendige antal forløb til de regionale råd for lægers videreuddannelse, som udmønter den regionale uddannelseskapacitet.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastlægger efter rådgivning fra prognose- og dimensioneringsudvalget under det nationale råd for lægers videreuddannelse antallet af kliniske basisuddannelsesforløb, der skal indeholde ansættelse i almen praksis.

§ 2. Den kliniske basisuddannelse omfatter en 12-måneders reservelægeansættelse fordelt med seks måneder i to specialer. Hvis uddannelsen omfatter 12 måneders ansættelse på sygehuse skal det regionale råd for lægers videreuddannelse sikre, at flest mulige specialer inddrages ved sammensætningen af uddannelsesforløb.

Stk. 2. Den første ansættelse skal finde sted på et sygehus, mens den anden ansættelse kan finde sted på sygehus eller hos en alment praktiserende læge, der er godkendt som praksistutor af de regionale råd for lægers videreuddannelse.

§ 3. De regionale råd for lægers videreuddannelse tilrettelægger det enkelte uddannelsesforløb og godkender uddannelsesprogrammer og praksistutorer, således at kompetencerne i den gældende målbeskrivelse kan opfyldes.

Stk. 2. De regionale råd for lægers videreuddannelse sikrer, at der på alle afdelinger er udarbejdet uddannelsesprogrammer.

Stk. 3. Ansættelsesstedet og den uddannelsessøgende læge udarbejder inden for rammerne i uddannelsesprogrammet en individuel uddannelsesplan, der beskriver forventninger til kompetenceudvikling for den enkelte læge, og hvorledes denne kompetenceudvikling forventes at finde sted.

§ 4. Den kliniske basisuddannelse kan først påbegyndes, når den pågældende har opnået autorisation som læge.

§ 5. Sundhedsstyrelsen meddeler tilladelse til selvstændigt virke til læger, der har dokumenteret erhvervelse af de kompetencer, som er angivet i målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse i forud godkendte uddannelsesforløb.

Kapitel 2

Ansættelse

§ 6. Ansættelse i et klinisk basisuddannelsesforløb gennemføres som fuldtidsansættelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansættelse i et klinisk basisuddannelsesforløb på deltid eller skiftevis på fuldtid og deltid kan, under forudsætning af, at der kan indgås aftale med ansættelsesmyndigheden, finde sted i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorlov eller forældreorlov.

Stk. 3. Ansættelse i et klinisk basisuddannelsesforløb på deltid eller skiftevis på fuldtid og deltid kan, under forudsætning af, at der kan indgås aftale herom med ansættelsesmyndigheden, godkendes, når særlige personlige forhold taler herfor. Deltidsansættelse godkendes af det regionale råd for lægers videreuddannelse, der endvidere fastsætter den nødvendige forlængelse af uddannelsesvarigheden ved deltidsansættelse.

Stk. 4. Deltidsansættelse i henhold til stk. 2 og 3 skal udgøre mindst halvdelen af arbejdstiden i en fuldtidsansættelse. Deltidsansættelsen skal indeholde alle de uddannelsesgivende elementer, som er indeholdt i en tilsvarende fuldtidsansættelse.

Stk. 5. Ved deltidsansættelse efter stk. 2 og 3 forlænges uddannelsestiden forholdsmæssigt, således at den samlede uddannelsestid svarer til den, der kræves i en fuldtidsansættelse.

§ 7. Ved fravær – bortset fra ferie (herunder særlige feriedage) i henhold til ferieloven eller overenskomst – svarende til mere end 10 % af den fastsatte varighed for en given uddannelsesdel forlænges uddannelsestiden med den samlede fraværsperiode. Ved fravær forstås fraværsperioder på grund af sygdom, graviditet, barsel, omsorgsdage, adoption eller andre særlige grunde.

Stk. 2. Forlængelse af ansættelsen eller erstatningsansættelsen skal mindst være af samme varighed som fraværet. Erstatningsansættelse godkendes af det regionale råd for lægers videreuddannelse forud for ansættelsen.

Kapitel 3

Evaluering

§ 8. Den enkelte læges kliniske basisuddannelsesforløb evalueres løbende af den uddannelsesgivende afdeling med mulighed for justering samt ved afslutningen af det enkelte uddannel­ses­element.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for godkendelse af uddannelsesforløbet.

Kapitel 4

Tilmelding

§ 9. Lægestuderende og læger uddannet ved et dansk sundhedsvidenskabeligt fakultet kan tilmelde sig den kliniske basisuddannelse efter at have indstillet sig til den lægevidenskabelige kandidateksamen. Sundhedsstyrelsen fastsætter fristen for tilmelding.

Stk. 2. Tilmelding til den kliniske basisuddannelse kan uden nærmere begrundelse udskydes i op til 2 år efter afsluttet kandidateksamen. Det påhviler lægen selv at holde sig underrettet om tidsfrister for tilmelding.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 2 nævnte tidsfrist.

Stk. 4. Tilmelding til den kliniske basisuddannelse efter stk. 1 og 2 kan kun ske én gang.

§ 10. Sundhedsstyrelsen og regionerne tilrettelægger hhv. tilmeldings- og ansættelsesproceduren således, at den kliniske basisuddannelse kan påbegyndes snarest muligt efter opnåelse af kandidatgrad og senest 3 mdr. regnet fra 1. februar og 1. august.

Stk. 2. Regionerne indsender halvårligt indberetninger fra det forgangne halvår om ventetiden, jf. stk. 1, til Sundhedsstyrelsen.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen offentliggør halvårligt de i stk. 1 omtalte ventetider på klinisk basisuddannelsesforløb.

§ 11. Lægestuderende og læger vælger uddannelsesforløb i nummerrækkefølge efter lodtrækning.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen udarbejder nærmere regler for tilmeldingsfrister, formularkrav samt den praktiske gennemførelse af de lægestuderendes valg af forløb.

§ 12. Lægestuderende og læger, der ikke tager imod et anvist forløb, udgår af ordningen.

Kapitel 5

Særlig fordeling

§ 13. Lægestuderende og læger, der har fået godkendt særlige hensyn, jf. § 15, indgår ikke i lodtrækningen og vælger et klinisk basisuddannelsesforløb efter eget ønske.

§ 14. Ægtefæller og samlevende med samme folkeregisteradresse kan trække fællesnummer. Tilsvarende gælder, såfremt ægtefællen/samleveren består eksamen et semester senere. I disse tilfælde tilmeldes begge den kliniske basisuddannelse for den, der forventes at bestå kandidateksamen først. Gennemførelsen kan ske med et halvt års forskydelse. Ordningen gælder også såfremt ægtefællen/samleveren er omfattet af bestemmelsen om særlige hensyn, jf. § 15.

§ 15. Såfremt det kan dokumenteres, at der hos ansøgeren eller dennes nærmeste familie foreligger alvorlig sygdom og de i relation hertil hørende behandlings-, omsorgs- eller pasningsproblemer nødvendiggør særlig hensyntagen, kan der efter ansøgning tildeles et klinisk basisuddannelsesforløb efter eget ønske. Samme hensyn kan tages, hvis det kan sandsynliggøres, at afviklingen af den kliniske basisuddannelse vil medføre ganske særlige og meget alvorlige sociale problemer for den pågældende.

Stk. 2. Det påhviler ansøgeren selv at fremskaffe den fornødne dokumentation fra behandlende læger, relevante myndigheder eller andre.

Stk. 3. Ansøgning om særlige hensyn indsendes til Sundhedsstyrelsen inden udløb af den fastsatte tidsfrist.

Stk. 4. Ved afgørelse om tildeling af et klinisk basisuddannelsesforløb på baggrund af særlige hensyn, rådgives Sundhedsstyrelsen af et udvalg til bedømmelse af de indkomne ansøgninger. Udvalgets medlemmer udpeges af Danske Regioner, Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation, Foreningen af Yngre Læger og Foreningen af Danske Lægestuderende.

Stk. 5. Afgørelse træffes af Sundhedsstyrelsen. Afgørelsen kan påklages til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

§ 16. Lægestuderende og læger, der får tildelt en klinisk basisuddannelses-Ph.d. (tidligere turnus-Ph.d.-blok) ved et af de sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark, udgår af lodtrækningen og får tildelt basisuddannelse i den videreuddannelsesregion, hvor Ph.d. forløbet afvikles.

Stk. 2. Ordningen med klinisk basisuddannelses-Ph.d. omfatter højst tolv blokke fordelt med fem blokke i Region Øst, tre blokke i Region Syd og fire blokke i Region Nord pr. fordeling.

Stk. 3. Det påhviler ansøgeren selv at fremsende dokumentation for det tildelte Ph.d. forløb. Dokumentation indsendes til Sundhedsstyrelsen senest 3 måneder før påbegyndelse af den kliniske basisuddannelses-Ph.d.

§ 17. Lægestuderende og læger kan tilmelde sig »Klinisk basisuddannelse i Forsvaret«, hvilket indebærer seks måneders tjeneste ved et af Forsvarets Sundhedscentre. Den kliniske basisuddannelse i Forsvaret skal finde sted i den sidste af de to ansættelser.

Stk. 2. De regionale råd for lægers videreuddannelse tilrettelægger i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste det godkendte uddannelsesforløb og godkender uddannelsesprogrammer, således at kompetencerne i den gældende målbeskrivelse kan opfyldes.

Stk. 3. De regionale råd for lægers videreuddannelse sikrer i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste, at der på Forsvarets Sundhedscentre er udarbejdet uddannelsesprogrammer.

Stk. 4. Ansættelsesstedet og den uddannelsessøgende læge udarbejder inden for rammerne i uddannelsesprogrammet en individuel uddannelsesplan, der beskriver forventninger til kompetenceudvikling for den enkelte læge, og hvorledes denne kompetenceudvikling forventes at finde sted.

Stk. 5. Den første sygehusansættelse vil blive afviklet i det område, hvor sundhedscentret er placeret. Lægestuderende og læger, der tilmelder sig ordningen, udgår af den ordinære fordeling og deltager forlods i en særlig lodtrækning om tildeling af ønskede sundhedscentre. Ordningen kan ikke anvendes i kombination med de i §§ 14, 15 og 16 nævnte særlige fordelinger, ligesom bytning ikke kan finde sted.

Stk. 6. Ordningen »Klinisk basisuddannelse i Forsvaret« omfatter højst 10 kandidater pr. fordeling. Kandidater, der tildeles »Klinisk basisuddannelse i Forsvaret« fordeles før øvrige kandidater. Kandidater, der efter særlig lodtrækning ikke tildeles »Klinisk basisuddannelse i Forsvaret« indgår efterfølgende i den ordinære lodtrækning.

Stk. 7. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for »Klinisk basisuddannelse i Forsvaret« herunder for godkendelsesproceduren.

§ 18. Under særlige omstændigheder kan det tildelte forløb i den kliniske basisuddannelse overflyttes efter skriftlig aftale mellem de berørte regionale råd for lægers videreuddannelse.

Kapitel 6

Udsættelse af det tilbudte forløb

§ 19. Lægestuderende og læger tilmeldt den kliniske basisuddannelse har ret til midlertidig udsættelse af det tilbudte forløb i forbindelse med orlov i henhold til gældende lovgivning.

§ 20. Mandlige lægestuderende og læger, der ønsker at aftjene værnepligt uden at være omfattet af bestemmelsen i § 17, har ret til midlertidig udsættelse af det tilbudte uddannelsesforløb, så længe værnepligten varer. Udsættelse af den kliniske basisuddannelse på grund af aftjening af værnepligt meddeles til det regionale råd for lægers videreuddannelse i den videreuddannelsesregion, hvor basisuddannelsen afvikles.

Stk. 2. Klinisk basisuddannelsesforløb skal tilbydes senest 3 måneder efter værnepligts afslutning i overensstemmelse med de i § 10 tilrettelagte ansættelsesprocedurer.

§ 21. Lægestuderende og læger, der er tilmeldt den kliniske basisuddannelse og er ansat eller har tilbud om ansættelse i Ph.d.-stilling eller anden forskerstilling, kan på baggrund af dokumentation fra vedkommende universitet eller anden forskningsinstitution, gives udsættelse indtil udløb af stillingen, dog maksimalt 4 år efter kandidateksamen.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal indsendes til den ansættelsesmyndighed, hvor lægen har fået tildelt uddannelsesforløbet. Ansøgning skal indsendes senest 3 måneder før en ønsket udsættelse. Ved ansøgninger indsendt efter denne frist afgør vedkommende videreuddannelsesregion, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Kapitel 7

Indberetning

§ 22. De regionale råd for lægers videreuddannelse indberetter halvårligt til Sundhedsstyrelsen antallet af opslåede og besatte forløb i den kliniske basisuddannelse, herunder den konkrete forløbssammensætning.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for indberetningens form og indhold, herunder tidsfrist for indberetningerne.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2008 og gælder for de kliniske basisuddannelsesforløb, der påbegyndes den 1. august 2008 eller derefter. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 26 af 10. januar 2007 om lægers turnusuddannelsesforløb.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 26 af 10. januar 2007 om lægers turnusuddannelsesforløb finder fortsat anvendelse for turnusuddannelsesforløb påbegyndt før den 1. august 2008.

Sundhedsstyrelsen, den 25. oktober 2007

Jesper Fisker

/ Eva Hammershøy

Redaktionel note
  • Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk