Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-541

Resumé

Klager klagede over en artikel i Berlingske Tidende.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke har mulighed for at afgøre om Berlingske Tidende uberettiget har benyttet et billede af klager, idet spørgsmålet henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Sådan som sagen foreligger påklaget, har Pressenævnet endvidere ikke mulighed for at bedømme, hvorvidt Berlingske Tidende har udvist den fornødne kildekritik.

Pressenævnet finder, at finansmanden [K]s dom for kursmanipulation og mandatsvig har almen interesse, ligesom nævnet ikke udtaler kritik af Berlingske Tidende for at nævne klagers navn.

Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information, jf. punkt A.1. På baggrund af sagens oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at journalisten inden interviewet med [K] præsenterede sig som journalist fra Berlingske Tidende. Nævnet finder herefter, at Berlingske Tidende er berettiget til at bringe de indsamlede korrekte oplysninger.

Pressenævnet finder, at Berlingske Tidende ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Berlingske Tidende den 31. maj 2007, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Berlingske Tidende bragte den 31. maj 2007 en artikel under overskriften ”Finansdirektør dømt for kursmanipulation og mandatsvig” og underoverskriften ”SAMMEN IGEN. Den højtprofilerede finansmand [A] måtte i slutningen af 2005 fyre direktøren for sit investeringsselskab Synerco efter svindel mod selskabet. Men nu gør de to forretninger sammen igen.”. Af artiklen fremgår følgende:

”Finansmanden [A], en af de centrale aktører og storaktionærer bag den nye rigmandsbank Capinordic, måtte i slutningen af 2005 fyre en af sine betroede mænd, direktøren for sit investeringsselskab, Synerco.

Daværende adm. direktør [K] havde i 24 tilfælde foretaget børshandler mellem sig selv og Synerco og scoret 150.000 kr., som han puttede i egen lomme…

[K] blev i november 2006 i en hidtil upåagtet og streng dom ved retten i Hillerød idømt otte måneders betinget fængsel for mandatsvig og kursmanipulation.

Skar lidt til sig selv

[K] havde bl.a. ansvaret for Synercos daglige handel på fondsbørsen og kunne altså ikke stå for fristelsen til ”at skære lidt til sig selv”, som [A] udtrykker det.

Men helt færdig med [K] er [A] ikke. I december 2006 stiftede Synerco og [K] sammen et nyt ejendomsselskab, Zefyr ApS, hvor [K] er direktør.

”Zefyr laver nogenlunde det samme som ZEUD,” oplyser [K], som bekræfter, at han fortsat laver forretninger med Synerco.

Dommen mod [K] er ikke anket. Den er en af fire domme for markedsmisbrug, som faldt i 2006. En anden var sagen mod direktionen i den tidligere IT-virksomhed, E-Huset, hvor tre medlemmer af direktionen fik betingede domme på mellem tre og seks måneders fængsel. Heller ikke denne dom blev anket.

En tredje er dommen mod to medarbejdere i Finansforbundet, som fik bøder for at videregive intern viden på 5.000 kr. i forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og Realdanmark.”

Til artiklen var indsat et billede af klager med billedteksten ”[K]”.

2. Parternes synspunkter

[K] har anført, at der ingen almen interesse var i, at hans navn og billede blev bragt i avisen.

[K] har videre anført, at Berlingske Tidende har udvist manglende kritik over for historiens kilde, der gik et personligt ærinde for at skade klager.

[K] har herudover anført, at han blev kontaktet af Berlingske Tidendes journalist, Birgitte Erhardtsen, der ikke ved samtalens begyndelse oplyste sit ærinde eller, at hun var ved at skrive en artikel om emnet. Da klager blev opmærksom på det, oplyste han, at han ikke ønskede at udtale sig. Alligevel er klager citeret i artiklen.

[K] har endvidere anført, at artiklen er krænkende, men trods det er den ikke forelagt ham for en kommentar, selvom artiklen ikke har nogen nyhedsværdi, som gjorde, at man ikke kunne vente en uge med offentliggørelsen.

Berlingske Tidende har anført, at artiklen har nyhedsværdi, idet det er en dom af principiel betydning og [K] er professional erhvervsmand. [K] fik en betinget dom på 8 måneders fængsel, hvilket er en hård dom i børsverdenen for kursmanipulation og mandatsvig. Flere personer omkring de nævnte selskaber har været sigtet af bagmandspolitiet eller fået domme, hvorfor personsagerne også har nyhedsværdi. Avisen har videre anført, at man sikrede sig, at der ikke var nedlagt navneforbud i sagen ved at rette henvendelse til Retten i Hillerød.

Berlingske Tidende har erkendt, at der ikke var hentet tilladelse til brugen af billedet af [K] forud for anvendelsen. Avisen har oplyst, at klager vil blive honoreret efter sædvanlig praksis for brug af billedet.

Berlingske Tidende har anført, at journalist Birgitte Erhardtsen ringende til klager den 30. maj 2007 og klagers kone tog telefonen. Her præsenterede Birgitte Erhardtsen sig som journalist fra Berlingske Tidende, hvorefter klagers kone sagde til [K], at ”Berlingske” var i telefonen. Birgitte Erhardtsen præsenterede sig igen ved navn og som journalist fra Berlingske Tidende, hvorefter hun stillede klager nogle spørgsmål i sagen, hvilke klager svarede på. Efter 2-3 spørgsmål oplyste klager, at han ikke ønskede at udtale sig, og at det ville skade ham at få sit navn frem. Den 31. maj 2007 svarede han pr. e-mail på flere opfølgende spørgsmål. Klager har herved kommenteret oplysningerne.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Jan Kristensen, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke har mulighed for at afgøre om Berlingske Tidende uberettiget har benyttet et billede af klager, idet spørgsmålet henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Sådan som sagen foreligger påklaget, har Pressenævnet endvidere ikke mulighed for at bedømme, hvorvidt Berlingske Tidende har udvist den fornødne kildekritik.

Pressenævnet finder, at finansmanden [K]s dom for kursmanipulation og mandatsvig har almen interesse, ligesom nævnet ikke udtaler kritik af Berlingske Tidende for at nævne klagers navn.

Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information, jf. punkt A.1. På baggrund af sagens oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at journalisten inden interviewet med [K] præsenterede sig som journalist fra Berlingske Tidende. Nævnet finder herefter, at Berlingske Tidende er berettiget til at bringe de indsamlede korrekte oplysninger.

Pressenævnet finder, at Berlingske Tidende ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Afgjort den 18. september 2007.