Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0012
 
32004L0039
 
32006L0031
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer 1)

I medfør af § 33, stk. 5, § 93, stk. 3, og § 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 4. september 2007 med de ændringer, der følger af lov nr. 108 af 7. februar 2007, fastsættes:

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

§ 1. Værdipapirhandlere, som er omfattet af kapitel 9 i lov om værdipapirhandel m.v., har pligt til at indberette oplysninger om transaktioner med værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Indberetningen skal ske hurtigst muligt og senest ved det regulerede markeds lukketid hverdagen efter transaktionens gennemførelse.

Stk. 2. Oplysningerne kan indberettes af værdipapirhandleren selv, en tredjemand på værdipapirhandlerens vegne, eller af et match- eller rapporteringssystem, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af operatøren af det regulerede marked eller det selskab, der driver den multilaterale handelsfacilitet, gennem hvis systemer transaktionen er gennemført.

Stk. 3. Finanstilsynet kan godkende match- og rapporteringssystemer, der opfylder kravene angivet i artikel 12 i Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv.

Stk. 4. Indberetning af transaktioner skal ske til Finanstilsynet eller den, som Finanstilsynet har bemyndiget til at modtage indberetningerne på Finanstilsynets vegne.

Stk. 5. Indberetning af transaktioner skal ske i et eller flere formater fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 6. Ved indberetning af transaktioner omfattet af stk. 1, med undtagelse af transaktioner i obligationer og investeringsforeningsbeviser, skal indberetningen indeholde oplysninger om depotnummer samt navn på den kunde, på hvis vegne værdipapirhandleren har gennemført transaktionen.

Stk. 7. For indberetning af transaktioner gælder i øvrigt Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv.

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på en alternativ markedsplads

§ 2. Værdipapirhandlere, som er omfattet af kapitel 9 i lov om værdipapirhandel m.v., har pligt til at indberette oplysninger om transaktioner med værdipapirer, der er optaget til handel på en alternativ markedsplads. Indberetningen skal ske hurtigst muligt og senest ved den alternative markedsplads' lukketid hverdagen efter transaktionens gennemførelse.

Stk. 2. Ved en transaktion forstås køb og salg af et finansielt instrument, dog ikke værdipapirfinansieringstransaktioner, udnyttelse af optioner eller covered warrants eller primærmarkedstransaktioner (så som udstedelse, tildeling eller tegning) i finansielle instrumenter.

Stk. 3. Ved værdipapirfinansieringstransaktioner forstås ud- eller indlån af aktier eller andre finansielle instrumenter, genkøbs- eller omvendte genkøbsforretninger eller buy/sell-back-forretninger.

Stk. 4. Oplysningerne kan indberettes af værdipapirhandleren selv, en tredjemand på værdipapirhandlerens vegne, eller af et match- eller rapporteringssystem, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af det selskab, der driver den alternative markedsplads eller multilaterale handelsfacilitet, gennem hvis systemer transaktionen er gennemført.

Stk. 5. Finanstilsynet kan godkende match- og rapporteringssystemer, der

1) sikrer de indberettede datas sikkerhed og fortrolighed,

2) indeholder mekanismer til identificering og korrektion af fejl i en indberetning,

3) indeholder mekanismer til autentifikation af kilden til indberetningen,

4) omfatter passende sikkerhedsforanstaltninger, sådan at indberetningen kan genoptages snarest muligt i tilfælde af systemsvigt, og

5) muliggør indberetning af de oplysninger, der kræves efter § 3 i det format, som Finanstilsynet fastsætter, og inden for den frist, der er fastsat i stk. 1.

Stk. 6. Indberetning af transaktioner skal ske til Finanstilsynet eller til den, som Finanstilsynet har bemyndiget til at modtage indberetningerne på Finanstilsynets vegne.

Stk. 7. Indberetning af transaktioner skal ske i et eller flere formater fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 8. Indberetning af transaktioner skal ske elektronisk. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere herfra, hvis indberetning af transaktioner kan ske på et andet medium, som muliggør lagring af oplysningerne på en måde, der giver Finanstilsynet adgang til dem til fremtidig brug.

§ 3. Indberetning af transaktioner med værdipapirer, der er optaget til handel på en alternativ markedsplads, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Identifikation af det indberettende selskab.

2) Handelsdag.

3) Handelstidspunkt.

4) Købs- og salgsindikator.

5) Handelskapacitet.

6) Identifikation af værdipapiret (instrumentet).

7) Værdipapirets kodetype.

8) Identifikation af det underliggende værdipapir.

9) Kodetypen for identifikation af det underliggende instrument.

10) Instrumenttype.

11) Forfaldsdag.

12) Derivattype.

13) Put/call.

14) Aftalekurs.

15) Prismultiplikator.

16) Enhedspris.

17) Prisnotering.

18) Kvantitet.

19) Kvantitetsnotering.

20) Modpart.

21) Identifikation af handelssystem.

22) Transaktionens referencenummer.

23) Annulleringsangivelse.

24) Depotnummer på den kunde, på hvis vegne værdipapirhandleren har gennemført transaktionen.

25) Navn på den kunde, på hvis vegne værdipapirhandleren har gennemført transaktionen.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 24 og 25, finder ikke anvendelse på indberetninger af transaktioner i obligationer og investeringsforeningsbeviser.

Stk. 3. Uanset stk. 1 skal indberetningen kun omfatte de oplysninger, som er relevante for den pågældende type af værdipapirer, og som Finanstilsynet har oplyst, at Finanstilsynet ikke allerede er i besiddelse af eller ikke har adgang til på anden vis.

Stk. 4. Med henblik på identifikation af en modpart til transaktionen, hvis modparten er en alternativ markedsplads eller et andet foretagende, der handler som central modpart, fremlægger Finanstilsynet en liste over identifikationskoder for de alternative markedspladser og alle andre foretagender, der handler som centrale modparter for en alternativ markedsplads.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 4. Overtrædelse af § 1, stk. 1, 4, 5 og 6, § 2, stk. 1, 6, 7 og 8, § 3, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af artikel 7, 8, 12, stk. 1, og 13, stk. 1, i Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv straffes med bøde.

Stk. 3. Der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 93, stk. 5, i lov om værdipapirhandel m.v.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kravet i § 1, stk. 6, og § 3, stk. 1, nr. 25 om, at indberetninger skal indeholde oplysninger om navn på den kunde, på hvis vegne værdipapirhandleren har gennemført transaktionen, finder anvendelse på indberetninger, der foretages fra den 1. juli 2008.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelserne nr. 414 af 21. maj 2001 om indberetning af handler med værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs m.v. og nr. 306 af 26. marts 2007 om indberetning af transaktioner med værdipapirer.

Finanstilsynet, den 10. oktober 2007

Henrik Bjerre Nielsen

/ Mads Mathiassen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EU-Tidende 2004, nr. L 145, s. 1), (MiFID-direktivet) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/31/EF af 5. april 2006 om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår visse frister (EU-Tidende 2006, nr. L 114, s. 60), (udsættelsesdirektivet).